rozmiar czcionki: A | A | A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową Spółek Wodnych, którym udziela się dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

Treść Uchwały

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził listę rankingową gmin, którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.


Uchwała Sejmiku nr XLVIII/1660/18


Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2018 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.

Konkurs dla spółek wodnych na przyznanie dotacji celowej w 2018 roku związaną z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.


 Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca spółki wodne do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.


Podobnie jak w latach ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych określoną pulę pieniężną w obecnym roku jest to kwota 750 tys. zł
Celem konkursu jest wsparcie działalności spółek wodnych z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.
Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa w 2018 roku i mają wesprzeć spółki wodne w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenach gminnych, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.


Podstawowe warunki  udziału spółek wodnych w konkursie:
1. Beneficjentem pomocy może być  spółka wodna.
2. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych spółek wodnych na listę rankingową, biorących udział w konkursie oraz długości rowów melioracyjnych objętych działalnością spółki.
3. Wnioski o pomoc finansową spółki wodne składają do 15 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem: Paweł Potoczny, email: pawel.potoczny@umwd.pl tel. (71) 776 93 98.


Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLVI/1589/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku WD – zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3. Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku WD – wniosek o przyznanie dotacji celowej.
4. Załącznik do wniosku – Plan rzeczowo – finansowy zadania na 2018 r.
5. Wniosek o płatność.
6. Załącznik do wniosku o płatność – Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego projektu za 2018 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca gminy do składania wniosków o dotację celową w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.


Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przeznaczył w obecnym roku kwotę 1 250 tys. zł na działania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.


Celem konkursu jest wsparcie działalności gmin z naszego regionu wykonujących zadania własne z zakresu gospodarki wodnej polegające na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością, a w szczególności na: wykaszanie, wygrabianie porostów ze skarp i dna rowów, karczowanie lub wycięcie drzew i krzewów ze skarp i dna, naprawa skarp rowów, usuwanie tzw. „awarii drenarskich”, naprawę innych budowli systemów melioracji wodnych.


Środki finansowe pochodzą z budżetu Województwa w 2018 roku i mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a co za tym idzie polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochronę przed lokalnymi podtopieniami.

Podstawowe warunki  udziału gmin w konkursie:

1. Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina.
2. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć 30 000 zł.
3. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.
4. Wnioski o pomoc finansową gminy składają od 26 marca do 30 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – sekretariat Wydziału Obszarów Wiejskich, pok. 428.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem: Paweł Potoczny, email: pawel.potoczny@umwd.pl tel. (71) 776 93 98.Dokumenty do pobrania:

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5041/V/18 z dnia 19 marca 2018 r.
2. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu WD – zasady udzielania i rozliczania pomocy finansowej.
3. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu WD – wniosek o przyznanie pomocy finansowej.
4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy finansowej - zestawienie rzeczowo – finansowe projektu na 2018 r.
5. Wniosek o płatność.
6. Załącznik do wniosku o płatność – sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego projektu za 2018 r.