rozmiar czcionki: A | A | A

Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2018 roku przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5327/V/2018 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2018 roku, na dotacje w trybie art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obszarów Wiejskich w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w wysokości  100 000,00 zł.


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/ .


1. Treść rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
2. Treść ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. WZÓR oferty na realizację zadania publicznego w trybie 19a
4. WZÓR sprawozdania realizacji zadania publicznego w trybie 19a


Informacja o wysokości dostępnych środków finansowych w 2017 roku przeznaczonych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 3752/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2017 roku, na dotacje w trybie art. 19a, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w Wydziale Obszarów Wiejskich w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w wysokości  100 000,00 zł.


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/dotacje-w-trybie-art-19a/


1.       Treść rozporządzenia MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

2.       Treść ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3.       WZÓR oferty na realizację zadania publicznego w trybie 19a

4.       WZÓR sprawozdania realizacji zadania publicznego w trybie 19aDotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dot. procedury wnioskowania o dotację na realizację zadania publicznego w trybie 19a:

1.Oferta realizacji zadania publicznego oraz sprawozdanie z realizacji zadania publicznego ma skrócony i uproszczony formularz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 10 maja 2016 roku.


2.Nie ulegają zmianie podstawowe warunki dotyczące składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a, określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzn. wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać sumy 10 000,00 zł oraz termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Ponadto informujemy, że sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie pozakonkursowym (art. 19a) reguluje Uchwała nr 4760/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2013 r., która określa następujące kwestie:

1.Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych).  

2.Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

3.Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.

4.Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz na stronie internetowej właściwego merytorycznie wydziału.  Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi.

W przypadku uznania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego celowości realizacji zadania publicznego oferent może zostać wezwany do uzupełnienia informacji, aktualizacji kosztorysu lub harmonogramu  w celu sporządzenia umowy, zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wzory nowych dokumentów obowiązujących od 10 maja 2016 roku oraz wzór wypełnienia nowej oferty znajdują się poniżej:

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania

3. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie