rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarty konkurs ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy dolnośląskiej wsi” w 2017 roku

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/odnowa-wsi-dolnoslaskiej/konkursy/odnowa-dolnoslaskiej-wsi/ .

Termin naboru: od 1 marca do 24 marca 2017 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

Projekt pn. "Muzyczny piknik pod lasem promujący ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Sadków" realizowany przez Fundację na Rzecz Animacji Lokalnych Słomkowy Melonik w roku 2016

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”
w 2017 roku.


Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/895/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2017 roku, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Termin naboru: 1 marca - 24 marca 2017 roku.

kontakt: tel. (71) 776 97 47: Dominik Wojciechowski,

email: dominik.wojciechowski@dolnyslask.pl

 

1.     

1.      wzór oferty

2.      wzór oświadczeń

3.     treść uchwały nr 3389/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2017 r. zawierającej zasady udziału w konkursie i kryteria oceny ofert.

4.    ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

5.      rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

 

Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi 2016 r. – rozliczenie przyznanej pomocy finansowej

Informacje dotyczące rozliczenia przyznanej pomocy na realizację zadań w ramach konkursu „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi”.


W związku z dalszym etapem realizacji zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” informujemy o obowiązku rozliczenia przyznanej pomocy finansowej. Rozliczenie nastąpi na podstawie złożonego przez Beneficjenta sprawozdania końcowego z realizacji zadania wraz z załączonymi dokumentami księgowymi. Sprawozdanie powinno być złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w § 2 ust. 1 umowy o wsparcie realizacji zadania.


Przypominamy, iż zgodnie z § 7 ust. 3 umowy o wsparcie realizacji zadania, wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy. W celu uzyskania akceptacji, projekty końcowe materiałów promocyjnych należy przesłać do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu. Maila z uzyskaną akceptacją należy dołączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania.
 
 


Do pobrania:
 wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 
wzór drugostronnego opisu dokumentu księgowego

IX Festiwal Tradycji Dolnego Śląska

W dniach 1 – 2 października w Operze Wrocławskiej odbył się IX Festiwal Tradycji Dolnego Śląska. Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Na deskach Opery Wrocławskiej wystąpiło 29 zespołów ludowych z Dolnego Śląska, których repertuar był odmienny tak bardzo, jak różnorodne są tradycje przywiezione na Dolny Śląsk z różnych części Polski. Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały m.in. wspaniałe, ludowe pieśni,
tańce regionu dolno- i górnośląskiego, tańce i przyśpiewki góralskie, tańce rzeszowskie, Krakowiak i Kujawiak. Artyści, którzy wystąpili przed wrocławską publicznością byli żywymi nośnikami pamięci kulturowej naszych przodków.

Pasja i radość artystów występujących na scenie oraz operowa widownia wypełniona po brzegi są najlepszym dowodem na to, że tradycja i folklor Dolnego Śląska mają się dobrze i są naszym skarbem o który powinniśmy dbać.

Podczas pierwszego dnia Festiwalu wystąpiły zespoły:

 1. Kapela „Pogranicze” z Sulikowa
 2. Zespół „Cyraneczki” z Gorzanowa
 3. Zespół Ludowy „Chrośliczanie”
 4. Zespół „Macieje” z Ostroszowic
 5. Zespół „Lipowianie”
 6. Kapela „Kunice”
 7.  „Michalinki” z Konradówki i Piotrowic
 8. Zespół „Leśne Echo”
 9. Zespół Dziecięcy „Kwiatuszki Lnu”
 10. Zespół „Janicki” z Czarnego Boru
 11. Zespół „Pojana”
 12. Zespół „Mokosza”
 13. Zespół Pieśni i Tańca „Jubilat”

 

Podczas drugiego dnia Festiwalu wystąpiły zespoły:

 1. Zespół „Grzędowianki” z Grząd
 2. „Macierzanka” z Wojciechowa
 3. Zespół „Kultywator”
 4. Gminny Zespół Folklorystyczny „Złotokłose”
 5. Zespół „Tarnawiczanki”
 6. Zespół „Karkonosze” z Kowar
 7. Zespół „Polne Maki” z Grębocic
 8. Zespół „Starczowianki”
 9. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego „Haneczka”
 10. Zespół „Marysieńki”
 11. „Izerskie Bogdanki” z Mirska
 12. Zespół „Mali Warzęgowianie”
 13. Ratowiczanki z Ratowic
 14. Zespół „Osetnopolanie” z Osetna
 15. Kapela „Gieni Dudki”
 16. „Kostrzanie” z Kostrzy

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu dla Gmin pn. „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku – X edycja

W dniu 25 maja 2016 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez Gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.


Pomoc finansowa została przyznana na realizację 93 projektów, na łączną kwotę 2 380 432 zł.


Załącznik: Uchwała nr XXII/668/16Rusza 10. edycja konkursu!

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku.Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Beneficjent: gmina wiejska, gmina miejsko - wiejska.

 

Główne zasady konkursu:


1. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł,


2. Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,


3. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.

  
4. Projekt może być realizowany tylko w jednym etapie.

 
5. Za zakończenie realizacji zadania / projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.


6. Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 4 listopada 2016 roku.


7. Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.


8. W przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu.


Termin naboru: od 1 lutego do 29 lutego 2016 roku.

 

Wniosek należy sporządzić na wzorze udostępnionym poniżej.

 Prosimy o przesyłanie wniosków również w wersji elektronicznej.


 Osobami do kontaktu są: Anna Karnafel, email: anna.karnafel@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32

 

 

Dokumenty do pobrania:
1.
Zasady ubiegania się o wsparcie
2.
Wzór wniosku o dofinansowanie
3.
Instrukcja do wniosku
4.
Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2016 r.
5. Uchwała nr nr 1672/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2016 r.

76. Międzynarodowe Targi Grüne Woche

28.01.2011 16:30 16:30

Ogórki kiszone i kapusta, patisony konserwowe, chleb orkiszowy, miód wrzosowy oraz naturalny sok jabłkowy. Nie zabrakło również dolnośląskich wędlin i pasztetów. A wszystko to było można zobaczyć i spróbować na największych i najważniejszych w Europie targach branży rolno-spożywczej „Grüne Woche” 2011 w Berlinie. Województwo dolnośląskie prezentowało tam swoje regionalne produkty spożywcze. W targach uczestniczyli członek zarządu Włodzimierz Chlebosz oraz przedstawiciele Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że Polska należy do największych eksporterów jabłek na świecie. Dlatego, to właśnie jabłko z polskich sadów stało się nie tylko elementem przewodnim naszego stoiska narodowego, lecz także symbolem wszystkich działań promocyjnych związanych z udziałem Polski w targach. Zdrowym, tłoczonym na zimno sokiem jabłkowym pochwaliła się rodzina Karczewskich prowadząca Maciejowy Sad w Lutyni pod Wrocławiem. Jego proces produkcji polega na wyciskaniu soku ze świeżych owoców, co umożliwia zachowanie naturalnych witamin i składników.

Oprócz soku na dolnośląskim stoisku podczas targów prezentowane były m.in. : wyroby mięsne z ‘Galicji’ z Niemczy oraz Jacka Chmielowskiego z Sobótki, przetwory owocowo-warzywne (głównie ogórki i patisony konserwowe) z Zakładu Handlu i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ze Ścinawy,  słodycze z Manufaktury Draży Czekoladowych  DOTI ze Smolca, ogórki i kapusta kwaszona firmy Gór-Pak, ekologiczny chleb z Jordanowa oraz chleb orkiszowy z powiatu lubańskiego i miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich.

Polska obecność na targach odbyła się pod hasłem „Polska… schmeckt!” (Polska smakuje). Obok tradycyjnych polskich piw i win goście mogli rozkoszować się daniami regionalnymi takimi jak golonka marynowana w piwie, kluski śląskie czy czerwona kapusta oraz tradycyjnymi dodatkami jak chleb staropolski, sos tatarski, chrzan, a także szeregiem marynowanych warzyw, z których słynie polska kuchnia. Podczas kilkudniowej imprezy zostało pokazane polskie dziedzictwo kulinarne, kulturowe oraz liczne atrakcje turystyczne naszego kraju i bogata oferta agroturystyczna.

Tegoroczne targi były szczególnym wydarzeniem, gdyż Polska przyjęła tytuł Kraju Partnerskiego Internationale Grüne Woche (IGW), a tym samym nasza żywność, była obecna we wszystkich działaniach promocyjnych tej prestiżowej imprezy. Powierzenie roli Kraju Partnerskiego nie tylko zwróciło, na Polskę i polską żywność wysokiej jakości, uwagę publiczności i mediów, lecz także zyskało szeroki, międzynarodowy wydźwięk.