rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” – nabór 2014

09.07.2014 14:52

W dniu 1 lipca 2014 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2014 roku.

 

Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grup odnowy wsi, pobudzenie aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Na mocy uchwały pomoc finansowa zostanie udzielona 89 podmiotom na łączną kwotę 420 910,00 zł. Konkurs „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” stanowi element inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – programu Samorządu Województwa.

Jednocześnie przypominamy wszystkim podmiotom, które uzyskały dofinansowanie o konieczności przesyłania wszelkich projektów i wizualizacji zarówno materiałów promocyjnych, jak również tablic informacyjnych oraz „witaczy”. Zgodnie z zapisami umowy wszystkie materiały informacyjno - promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Województwa Dolnośląskiego.

W celu uzyskania akceptacji Beneficjent zobowiązuje się przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną na adres: promocja@dolnyslask.pl. Akceptacja mailowa wizualizacji będzie wymaganym załącznikiem podczas rozliczania projektu.

Ponadto tablice informacyjne, „witacze” oraz materiały promocyjne wykonywane w ramach zadania muszą zawierać elementy określone w załączniku do umowy, a umieszczone w załączniku nr 2 niniejszego ogłoszenia.


Załącznik 1: Wyniki otwartego konkursu ofert.

Załącznik 2: Wymagane logotypy i zapisy.
Umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną przesłane do oferentów drogą pocztową. Jeżeli proponowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego kwota wsparcia finansowego jest przez Państwa akceptowana i jednocześnie zrealizują Państwo cel zadania będącego przedmiotem oferty, należy pamiętać o niezwłocznym przesłaniu zwrotnym jednego egzemplarza umowy (oznaczonego w prawym górnym rogu), uzupełnionego o numery i serie dowodów osobistych osób reprezentujących podmiot oraz podpisanego zgodnie z zapisami wyciągu z KRS. Wraz z jednym egzemplarzem umowy należy dostarczyć oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że odpis z rejestru załączony do oferty jest zgodne ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy”.

Załącznik 3: Wzór oświadczenia.