rozmiar czcionki: A | A | A

XII edycja konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

12.02.2018 11:03

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zachęca do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku.

zdj. Gmina Radków

Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Środki finansowe przeznaczone są na realizację konkursu dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno - ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej.


Podstawowe warunki udziału w konkursie nie ulegają zmianie m.in.:


1.Beneficjentem pomocy może być tylko i wyłącznie gmina wiejska, lub miejsko - wiejska.
2.Maksymalna wysokość dofinansowanie projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł.
3.Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.
4.Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może dotyczyć tylko jednego zakresu działania.
5.Za zakończenie realizacji zadania projektu uznaje się podpisanie protokołu końcowego.


Ostateczny termin realizacji (tj. odbioru prac objętych konkursem), rozliczenia zadania (w tym dokonania zapłaty w całości za wykonane zadanie) oraz złożenia wniosku o płatność upływa dnia 2 listopada 2018 roku.


Beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie gminy 100% środków finansowych potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią refundację.

Zakres działania:

1.budowa, przebudowa, remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno – kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, etc.;

2.zakup kontenerów pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem;

3.tworzenie punktów informacji turystycznej oraz budowy i remontu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, wodnych, tras narciarstwa biegowego) wraz z ich oznakowaniem;

4.zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych;

5.remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek.


Jeżeli dokumenty złożone do konkursu są nieprawidłowe, wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień, wzywa się gminę do usunięcia nieprawidłowości, uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dniu doręczenia wezwania, przy czym wezwania mogą być dokonywane w formie pisemnej, elektronicznej lub faksem. Dopuszcza się maksymalnie dwa uzupełnienia do poprawy wniosku.Wniosek należy sporządzić i złożyć na wzorze udostępnionym poniżej wraz z załączonym na płycie CD formularzem wniosku w rozszerzeniu .doc lub .docx oraz zestawieniem rzeczowo – finansowym w rozszerzeniu .xls  lub .xlsx.Przed przystąpieniem do sporządzania wniosku zachęcamy do zapoznania się z instrukcją wypełniania formularza wniosku i zestawienia rzeczowo – finansowego.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z następującymi osobami: Magdalena Hutta – Kowalska, email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl oraz Marta Pasierska, email: marta.pasierska@umwd.pl tel. (71) 776 98-31, (71) 776 96-32.


Dokumenty do pobrania

1. Uchwała nr 4873/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

2. Zasady ubiegania się o wsparcie

3. Wzór wniosku o dofinansowanie

4. Wzór zestawienia rzeczowo - finansowego

5. Instrukcja do wniosku

6. Wskaźnik dochodów podatkowych gminy 2018 r.

7. Oświadczenie – osiągnięcie celu projektu

8. Oświadczenie – praca własna mieszkańców

9. Oświadczenie – wpis do SSRW

10. Oświadczenie – zabezpieczenie środków finansowych

11. Wzór tablicy