rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

*

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych działa w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Marszałka Województwa.

 

Do zakresu działań Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

•integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

•realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) oraz przedstawiciela wojewody.

 

Skład Rady:

1. Piotr Kuźniak - przewodniczący Rady

2. Zbigniew Musiał – wiceprzewodniczący Rady

3. Iwona Górnicka - sekretarz Rady

4. Anna Grabowska – członek Rady

5. Elżbieta Bereza - członek Rady

6. Michał Piechel- członek Rady

7. Andrzej Mańkowski - członek Rady

 

Kadencja Rady trwa cztery lata.