rozmiar czcionki: A | A | A


     Wzory umów

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim, realizuje projekt „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres realizacji projektu: styczeń 2017 r. – grudzień 2019 r.

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, wołowskiego, wrocławskiego i M. Legnica w zakresie usług asystenckich.

Planowane efekty:
- zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności,
- ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług asystenckich,
- umożliwienie osobom z niepełnosprawnością samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego,
- polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością,
- wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu:
- przeszkolimy i zatrudnimy 30 asystentów osobistych,
- zapewnimy stałe wsparcie co najmniej 50 osobom z niepełnosprawnością,
- zrealizujemy ponad 37500 godzin usług i 4050 godzin usług wolontariackich.

Całkowita wartość projektu: 1 544 352,00 zł, dofinansowanie: 1 455 252,00 zł.