rozmiar czcionki: A | A | A


Ramowe wzory ofert, umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, obowiązujące od marca 2019 r.


     Wzory umów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.

14.05.2019 13:23

Dnia 13 maja 2019 r. uchwałą nr 737/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 r.


Zadania objęte konkursem dotyczyły:
A. Prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;
B. Organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
C. Organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
D. Prowadzenia poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
E. Prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a)  mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b)  rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c)  usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
F. Organizowania regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
G. Promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;
H. Świadczenia usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.


Załącznik:


Uchwała z wykazem dofinansowań