rozmiar czcionki: A | A | A

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

W ramach Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego działa Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Powstanie Wydziału jest związane z obowiązującą od dnia 1 lutego 2003 r. zmianą  ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wynikających z tej nowelizacji nowych zadań nałożonych na samorząd województwa.

 1) opracowanie i realizacja wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

2) udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte wojewódzkimi programami dotyczącymi osób niepełnosprawnych,

3) określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizacje wojewódzkich programów dotyczących osób niepełnosprawnych,

4) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,

5) opiniowanie wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji,

6) opiniowanie wniosków związanych z tworzeniem i działaniem zakładów aktywności zawodowej,

7) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,

8) opiniowanie wniosków, o wpis do rejestru ośrodków, przyjmujących grupy turnusowe,

9) rozliczanie umów wynikłych z realizowanych przez Wydział zadań,

10) opracowywanie i opiniowanie wniosków o utworzenie lub likwidowanie przez Marszałka specjalistycznych ośrodków szkoleniowo - rehabilitacyjnych,

11) opracowywanie wystąpienia i wniosków do programów PFRON

12) obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Dolnośląskiego,

13) pozyskiwanie środków europejskich i krajowych na zadania Wydziału.