rozmiar czcionki: A | A | A

Zmiana w "Zasadach składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych"

11.02.2019 13:25

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 29.01.2019 r. przyjął uchwałę nr 304/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 2908/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków PFRON przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego”.

Proponowana zmiana w przyjętych „Zasadach” stanowi uzupełnienie treści § 18 o warunki, termin i skutki ich niedotrzymania przez Wnioskodawcę, odnoszące się do przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Zarząd Województwa.


Uzupełnienie treści „Zasad” polega na:

  • wskazaniu warunków i dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,
  • wskazaniu terminu na dostarczenie przez Wnioskodawcę niezbędnych dokumentów,
  • wskazaniu skutków niedostarczenia dokumentów lub odmowy Wnioskodawcy podpisania umowy, w terminie wyznaczonym przez Urząd Marszałkowski.


Uzupełnienie treści „Zasad” ma na celu przyśpieszenie procedury w zakresie podpisania umów na dofinansowanie. Wpłynie również na ewentualne przesunięcia środków PFRON na inne zadania realizowane przez Województwo w danym roku budżetowym.