rozmiar czcionki: A | A | A

Ulotka informacyjna

18.06.2018 11:04

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” zatwierdzony uchwałą nr 11/2016 z dnia 08.12.2016 r. Rady Nadzorczej PFRON, zmienioną uchwałą nr 7/2017 z dnia 17.07.2017 r.

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Program oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl, w zakładce „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

I.   Do kogo program jest adresowany

Adresatami programu są:

þ  instytucje publiczne;

þ  samorząd terytorialny – gminny, powiatowy, województwa;

þ  państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

II.  Kto może zostać objęty wsparciem w ramach programu

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

Ważne   „Osoba pozostająca bez zatrudnienia” to osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej. Definicja ta obejmuje zarówno osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak również osobę niezarejestrowaną.

III.  Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu

Wnioskodawcami w ramach programu są:

þ  instytucje publiczne (tj. organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, które nie są przedsiębiorstwami państwowymi lub spółkami Skarbu Państwa);

þ  jednostki samorządu terytorialnego – gminny, powiatowy, województwa;

þ  państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Wnioski składane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na miejsce zatrudnienia beneficjentów ostatecznych. Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym. Wniosek sporządza się na formularzu, stanowiącym załącznik do procedur. Wnioski podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej.

IV.  Jakie podmioty mogą zostać ujęte we wniosku jednostki samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować w ramach programu na rzecz:

þ  urzędów gminy lub jednostek pomocniczych gminy lub jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych;

þ  starostw powiatowych lub jednostek organizacyjnych powiatu zaliczanych do sektora finansów publicznych;

þ  urzędów marszałkowskich lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

ý   Wniosek nie może obejmować przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.

V.  Jakie działania aktywizacyjne mogą być zgłoszone we wniosku

Wniosek o dofinansowanie może obejmować następujące działania aktywizacyjne:

þ  wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;

þ  adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;

þ  adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

þ  zakup i autoryzację oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

þ  szkolenia beneficjentów ostatecznych zatrudnionych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy;

þ  szkolenia pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy, w tym szkolenia pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy;

þ  organizację przez Wnioskodawcę (pracodawcę) dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsca zamieszkania do zakładu pracy i powrotu;

þ  dodatek motywacyjny wypłacany beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę (pracodawcę).

Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów określone zostały w procedurach realizacji programu.

VI.  Jaka jest maksymalna kwota dofinansowania

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów działań aktywizacyjnych (è bez dodatku motywacyjnego) nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy, beneficjenta ostatecznego.

W sytuacji, gdy beneficjent ostateczny zatrudniony zostanie w niepełnym wymiarze czasu pracy – łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

Uwaga!  Wskazana powyżej maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.

VII.   Co to jest dodatek motywacyjny

Dodatek stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową, wypłacane ze środków finansowych PFRON è dodatek nie jest częścią wynagrodzenia beneficjenta ostatecznego zatrudnionego na wyposażonym w ramach programu stanowisku pracy.

Wypłata dodatku może nastąpić, o ile beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, takie jak koszty związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.

Dodatek może być wypłacany przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 400 zł miesięcznie dla każdego beneficjenta ostatecznego objętego tą formą pomocy.

Jeżeli beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do i z zakładu pracy, wysokość dodatku motywacyjnego może zostać podwyższona o maksymalnie 200 zł (do 600 zł) miesięcznie, pod warunkiem, iż pracodawca nie zapewnił dowozu beneficjentów ostatecznych.

Ważne   Wypłata dodatku motywacyjnego musi nastąpić w okresie zatrudnienia beneficjenta ostatecznego.

VIII.  Jakie są warunki uzyskania dofinansowania

Wnioskodawca zobowiązany jest w szczególności do:

þ  zatrudniania beneficjentów ostatecznych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy;

þ  zawarcia umów o pracę z beneficjentami ostatecznymi – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty potwierdzenia przez PFRON faktu wyposażenia stanowisk pracy è postanowienia nie mają zastosowania w sytuacji, gdy działania aktywizacyjne w ramach programu prowadzone są na rzecz beneficjenta z którym Wnioskodawca zawarł umowę o pracę przed dniem złożenia wniosku do PFRON;

þ  niezatrudniania na stanowiskach pracy (w okresie 12 miesięcy od daty wyposażenia stanowiska) osób niepełnosprawnych, z którymi Wnioskodawca rozwiązał (w ciągu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku do PFRON) umowę o pracę za wypowiedzeniem; è postanowienia nie dotyczą osób zatrudnionych u Wnioskodawcy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; è nie mają również zastosowania, gdy działania aktywizacyjne prowadzone są na rzecz beneficjenta z którym Wnioskodawca zawarł umowę o pracę przed dniem złożenia wniosku do PFRON.

IX.  Czy wsparcie w ramach programu może obejmować osoby zatrudnione u Wnioskodawcy przed datą złożenia wniosku

Tak. Działania aktywizacyjne w ramach programu mogą być prowadzone również na rzecz beneficjentów ostatecznych, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę o pracę w okresie do 90 dni kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie do PFRON è za kwalifikowalne w ramach programu uznawane są wówczas koszty poniesione przez Wnioskodawcę od daty podpisania umowy o pracę z beneficjentem ostatecznym.


SPRAWNE ZATRUDNIENIE