rozmiar czcionki: A | A | A

Poszukiwani Asystenci Osób Niepełnosprawnych

23.02.2018 14:13

Wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na terenie powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych oraz M. Legnica zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami opublikowanymi w ramach projektu.

Poszukiwani Asystenci Osób Niepełnosprawnych


Wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na terenie powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych oraz M. Legnica zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami opublikowanymi w ramach projektu

Termin składania ofert upływa 16 marca 2018 r.

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Ogłoszenie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088525

 

Realizacja usług w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na terenie powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych i M. Legnica na potrzeby realizacji projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób
z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - II przetarg

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-03-2018

Numer ogłoszenia

1088525

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego: Oddział Fundacji „Promyk Słońca”, ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, 5 piętro, pokój 504.
Oferta musi być złożona osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem kuriera lub posłańca.
Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej podgląd oferty bez jej otwarcia. Koperta winna posiadać oznaczenie: „OFERTA – II PRZETARG na realizację usług w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na terenie powiatów wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych i M. Legnica na potrzeby realizacji projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.”
Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2018 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Jeżowska-Siwek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 7950951

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych i M. Legnica w okresie średnio 20 miesięcy od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 listopada 2019 r.
Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością, uczestników projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, mieszkańców powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych i M. Legnica.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wszystkie Miejscowość: powiaty: wrocławski, wałbrzyski, M. Wałbrzych i M. Legnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie 5 wykonawców usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością - beneficjentów projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich, zwanych dalej Usługami.
Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością, uczestników projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, mieszkańców powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych i M. Legnica, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia, zwanych dalej także Klientami.
Zamówienie podzielne jest na 5 części i w ramach każdej części:
1. Usługi świadczone będą w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2019 r. – przy czym Zamawiający zakłada zawarcie umów najpóźniej 10.04.2018 r.,
2. Usługi będą świadczone w maksymalnym wymiarze do 1054,5 godzin zegarowych,
3. Wykonawca, zwany dalej też Asystentem, będzie zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług (karta pracy) oraz składania miesięcznych raportów dotyczących liczby i zakresu zrealizowanych Usług,
4. Wykonawca jest zobowiązany pozostawać w gotowości do świadczenia Usług w danym miesiącu kalendarzowym w wymiarze zadeklarowanym w ofercie (minimalny wymiar wynosi 40 godzin zegarowych miesięcznie) oraz świadczyć Usługi w wymiarze ustalonym przez Zamawiającego – a który będzie ustalany na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Osoby Niepełnosprawne,
5. Zakres Usług świadczonych przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej obejmie pomoc w co najmniej jednej z dziedzin: w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych - zgodnie z zapotrzebowaniem Osób Niepełnosprawnych, w tym:
5.1 Usługi podstawowe, na które składają się:
1) pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez Klienta miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz miejsce pracy;
2) pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach - warunkiem wykonania tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),
3) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumaczy języka migowego, o ile urząd ich nie zapewnia, dotarcie z Klientem do urzędu),
4) pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.,
5) czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.
6) pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.
7) pomoc Osobie Niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty.
5.2 Usługi towarzyszące, na które składają się:
1) pomoc w ubieraniu się,
2) pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych,
3) pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju,
- przy czym usługi towarzyszące będą świadczone, jeśli wymagać tego będzie sytuacja i stan zdrowia Klienta oraz jeżeli w przedłożonej ofercie w postępowaniu Asystent zadeklarował gotowość do świadczenia tego rodzaju usług.
6. Asystenci nie świadczą usług medycznych, usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zamówienie jest podzielone na 5 części, tj. Zamawiający planuje wyłonić w toku postępowania 5 Wykonawców, po jednym dla każdej części. Ze względu na liczbę i potrzeby beneficjentów, przewiduje się wyłonienie następującej liczby Wykonawców, realizujących usługi na następującym terenie:
a. Powiat wrocławski – 2
b. Powiat wałbrzyski i M. Wałbrzych – 2
c. Powiat M. Legnica – 1.
Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia.

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający przewiduje, że zamówienie (każda część) będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.11.2019 r.
2. Zamawiający przewiduje zawarcie Umów w ramach postępowania (dla każdej części) najpóźniej w terminie 10.04.2018 r.
3. Szacowany termin świadczenia Usług (dla każdej części) będzie wynosił ok. 20 miesięcy od daty podpisania Umowy, z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia świadczenia Usług.
4. Termin świadczenia Usług jest uzależniony od terminu rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i zawarcia Umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz nie będą podlegać wykluczeniu z postępowania.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) dysponują oraz skierują do realizacji zamówienia osobę legitymującą się kwalifikacjami, doświadczeniem, tj.:
a) osobę, która ukończyła kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.), lub
b) osobę, która posiada co najmniej 6 -miesięczne doświadczenie zawodowe lub osobiste w realizacji usług asystenckich wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego, lub
c) osobę, która odbyła odpowiednie przeszkolenie, tj. brała udział w szkoleniu, którego przedmiot obejmował co najmniej 2 moduły (teoretyczny i praktyczny), w tym obejmowało co najmniej zagadnienia w zakresie (1) wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, oraz (2) udzielania pierwszej pomocy, oraz (3) pielęgnacji i (4) obsługi sprzętu pomocniczego, oraz (5) z części praktycznej w formie praktycznego przysposobienia do pracy.
Ponadto proponowana osoba powinna posiadać odpowiednie predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje personalne i społeczne tj.: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność samoorganizacji, umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, asertywność.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje przedstawione przez Wykonawcę w oświadczeniach i dokumentach określonych w pkt VIII regulaminu. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi w sposób jednoznaczny wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w okolicznościach określonych we wzorze Umowy, tj:.
1. zmiany okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. zmiany liczby godzin świadczenia Usług i maksymalnej kwoty wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy,
3. w przypadku zmiany wytycznych, które znajdują zastosowanie do realizacji projektu przez Zamawiającego lub w przypadku zmian umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego,
4. w przypadku zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego, mających wpływ na realizację Umowy,
5. w przypadku zmiany potrzeb Klientów lub ich liczby
W każdym z takich przypadków możliwa jest zmiana obowiązków Wykonawcy, zmiana ilości godzin świadczenia Usług i kwota maksymalnego wynagrodzenia, jakie może być należne Wykonawcy, zmiana okresu i harmonogramu realizacji Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz Oferty - zgodnie ze wzorem w załączniku 4
2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) informacje o wykształceniu/doświadczeniu osoby proponowanej do świadczenia Usług oraz posiadanych predyspozycjach, zgodnie ze wzorem, o którym mowa w załączniku 2 do regulaminu,
2) Dyplom lub certyfikat ukończenia kształcenia w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.) lub odbycia szkolenia wraz z programem szkolenia opisującym tematykę szkolenia,
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem w załączniku 3 do regulaminu.

Jeżeli treść dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę będzie budziła wątpliwości, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich wyjaśnienie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcom zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia takie:
1. zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą;
2. mogą zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia objętego niniejszym postępowaniem;
3. mogą objąć swoim zakresem Usługi określone w opisie przedmiotu zamówienia w łącznym maksymalnym wymiarze 250 godzin zegarowych, w tym w przypadku:
1) wyczerpania kwoty Umowy zawartej z Wykonawcą w wyniku niniejszego postępowania o przed upływem terminu, na jaki zostanie zawarta umowa z Wykonawcą,
2) Usług po upływie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa z Wykonawcą w wyniku niniejszego postępowania.
Do warunków, na jakich zostaną zawarte takie umowy, zastosowanie będzie miał wzór Umowy określony w Załączniku 1 odpowiednio dostosowany (np. termin) do przedmiotu takich zamówień.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
KOSZT - WAGA 20
GOTOWOŚĆ DO ŚWIADCZENIA USŁUG TOWARZYSZĄCYCH - WAGA 30
DYSPOZYCYJNOŚĆ DO ŚWIADCZENIA USŁUG - WAGA 50
2. W kryterium 1 – KOSZT - najwyższą liczbę punktów (20 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższy koszt, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = ( Koszt oferty najkorzystniejszej / Koszt oferty ocenianej) x 20 pkt
3. W kryterium 2 - GOTOWOŚĆ DO ŚWIADCZENIA USŁUG TOWARZYSZĄCYCH - najwyższą liczbę punktów (30 pkt) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zadeklaruje gotowość do świadczenia Usług towarzyszących, natomiast Wykonawcy, którzy nie zadeklarują gotowości do świadczenia Usług towarzyszących otrzymają 0 pkt.
4. W kryterium 3 - DYSPOZYCYJNOŚĆ DO ŚWIADCZENIA USŁUG - najwyższą liczbę punktów (50 pkt) otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zadeklaruje gotowość do świadczenia Usług w wymiarze co najmniej 71 godzin zegarowych miesięcznie natomiast Wykonawcy, którzy zadeklarują gotowość do świadczenia Usług w wymiarze niższym niż 71 godzin zegarowych miesięcznie odpowiednio mniej, tj.:
1) 40 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje gotowość do świadczenia Usług w wymiarze co najmniej 61 godzin zegarowych miesięcznie lecz nie więcej niż 70 godziny zegarowe miesięcznie;
2) 25 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje gotowość do świadczenia Usług w wymiarze co najmniej 51 godzin miesięcznie lecz nie więcej niż 60 godziny miesięcznie;
3) 10 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje gotowość do świadczenia Usług w wymiarze co najmniej 41 godzin zegarowych miesięcznie lecz nie więcej niż 50 godziny zegarowe miesięcznie;
4) 0 pkt – jeśli Wykonawca zadeklaruje gotowość do świadczenia Usług w wymiarze minimalnym tj. 40 godzin zegarowych miesięcznie.
5. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Punkty przyznane w danym kryterium danej ofercie zostaną do siebie dodane. Wynik będzie liczbą punktów, jaką otrzymała dana oferta.
7. Zamawiający udzieli zamówienia pierwszym pięciu Wykonawcom, których oferty uzyskały największą liczbę punktów, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz złożone przez nich oferty nie podlegają odrzuceniu.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszych 5 ofert z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert na świadczenie usług na tym samym terenie przedstawiać będzie taki sam bilans kosztu i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród takich ofert wybierze ofertę lub odpowiednio kolejne oferty z najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takim samym koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Zasady określone w pkt 8-9 mogą być stosowane przez Zamawiającego więcej niż jeden raz.
11. O wynikach przetargu– Wykonawcach, których oferty zostały wybrane, Zamawiający poinformuje Wykonawców w formie pisemnej oraz poprzez publikację ogłoszenia o wynikach przetargu na stronie internetowej pod adresem: www.promykslonca.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. W tym samym terminie Wykonawca poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, lub którzy zostali wykluczeniu z udziału w postępowaniu, podając przyczyny wykluczenia lub odrzucenia ich ofert.
12. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania Umowy z Zamawiającym, Zamawiający zaprosi do podpisania Umowy kolejnego Wykonawcę, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) którego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, również źródeł innych podmiotów, łącznie z planowanym czasem zaangażowania w niniejszy projekt, przekracza 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, o którym mowa powyżej, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami.
2) który jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277d KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK),
4) który jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
5) który przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje,
6) który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
7) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu,
8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać im przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy, który podlega wykluczeniu, uznana będzie za odrzuconą i nie będzie podlegać ocenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA "PROMYK SŁOŃCA"

Adres

Złota 61/100

00-819 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

717827777

Fax

717827777

NIP

5222498983

Tytuł projektu

Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0022/16-00