rozmiar czcionki: A | A | A

Podsumowanie spotkania konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych

29.01.2019 11:14

W piątek, 25 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się zapowiadane na naszych portalach spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i środowiska osób z niepełnosprawnościami. Gospodarzem wydarzenia, w którym uczestniczyło ponad sto osób był Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Dolnego Śląska.

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Głównym celem spotkania były konsultacje zadań konkursowych dedykowanych aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Wszystko w związku z planowanym ogłoszeniem dwóch konkursów (ze środków województwa i PFRON-u) oraz trwającym naborem ofert w obszarze realizacji zadań nakierowanych na edukację obywatelską. Stąd też w spotkaniu uczestniczyli także: Jerzy Komorowski - dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Paweł Parus  pełnomocnik marszałka ds. osób z niepełnosprawnościami, Bogusława Kulińska - z-ca dyrektora Wydziału ds. osób niepełnosprawnych i Agnieszka Kowol - dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.


Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele kilkudziesięciu dolnośląskich organizacji pozarządowych. Zgłoszonych zostało wiele postulatów dotyczących potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Omówiono także wyniki konsultacji elektronicznych dotyczących konkursu finansowanego ze środków województwa dolnośląskiego. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mieli możliwość wypełnienia ankiety, na której wymienione zostały rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej będące treścią drugiego konkursu, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


− Głos dolnośląskich organizacji pozarządowych jest dla nas bardzo istotny. To barometr potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jestem zdania, że nic o Was bez Was, dlatego jesteśmy otwarci na dialog. Wpłynęło mnóstwo propozycji zadań, dzięki czemu możemy wspólnie zdefiniować najważniejsze oczekiwania środowiska i ogłosić konkurs dotyczący poprawy jakości życia Dolnoślązaków borykających się z różnymi dysfunkcjami – zaznacza wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.


Wyniki konsultacji obu zapowiadanych konkursów.
 
 
1. Wyniki konsultacji elektronicznych i listownych związanych z konkursem finansowanym ze środków budżetu województwa dolnośląskiego.


Zadania zaproponowane przez samorząd województwa dolnośląskiego:


8 głosów:
usługi wspierające niezależne życie (usługi asystentury, przerwa wytchnieniowa i regeneracyjna);


7 głosów:
aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez sport (czynne
i regularne uczestnictwo w zajęciach/treningach wraz z możliwością udziału
w turniejach i zawodach, uczestnictwo w imprezach sportowych);


6 głosów:
prowadzenie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w różnego typu placówkach;


4 głosy:
organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych (wsparcie rozwoju artystycznego utalentowanych osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach sztuki oraz prezentacja ich twórczości mieszkańcom Dolnego Śląska w otwartej przestrzeni publicznej).
 


Zadania z zaproponowane przez organizacje pozarządowe w trybie konsultacji elektronicznych


5 zgłoszeń:
edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami;


4 zgłoszenia: szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami;


3 zgłoszenia:

aktywizacja osób z niepełnosprawnościami poprzez kulturę oraz organizacja wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnościami;


wspieranie aktywności osób z niepełnosprawnościami w obszarze kultury sportu i turystyki poprzez między innymi organizacją różnego rodzaju przedsięwzięć;


prowadzenie kampanii informacyjnej o potrzebach osób z niepełnosprawnościami;


2 zgłoszenia:

rozwój turystyki krajowej i zagranicznej;


szkolenia dla instytucji samorządowych dotyczących specjalistycznych usług wspierających niezależne życie, np. przerwy wytchnieniowej;


działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich niezależności, zaradności osobistej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez  dostęp do informacji.


1 zgłoszenie:

organizacja imprez plenerowych, gry i zabawy na świeżym powietrzu, festyny i pikniki;


zakup specjalistycznego sprzętu do treningów;


innowacyjny projekt związany z ratownictwem medycznym dedykowanym osobom z niepełnosprawnością i seniorom.
 


2. Wyniki ankiety dotyczącej konkursu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Pytanie: Jakie zdaniem Pani/Pana są trzy najważniejsze rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym wg rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.
(proszę zaznaczyć X w kratce przy wybranych trzech numerach zadań).


1 miejsce, 41 głosów:

organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;


2. 38 głosów:

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;


3. 31 głosów:

świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej:


4. 29 głosów:

prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a)    mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b)    rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c)    usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;


5. 25 głosów:

promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego;

prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;


7. 21 głosów:

prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;


8. 19 głosów:

organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;


9. 16 głosów:

organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a)    doradztwo zawodowe,
b)    przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c)    prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;


10. 15 głosów:

prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;


11. 7 głosów:

opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
a) dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
b) kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille'a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania;


12. 4 głosów:

zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia, utrzymanie psów asystujących;


13. 2 głosów:

organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników.W najbliższych dniach przekażemy Państwu ostateczne tematy zadań  konkursowych uwzględniające sugestie zgłoszone przez Państwa podczas konsultacji dnia 25 stycznia br.

Raz jeszcze dziękujemy za wszystkie cenne głosy.
Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do współpracy !


Foto: Tomasz Wilanowski