rozmiar czcionki: A | A | A

Konkurs na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 r.

18.08.2010 10:56

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 r. w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 r. w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Celem konkursu ofert jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnienie dostępności do oferty wsparcia, w tym usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Dolnego Śląska.
W ramach konkursu wspierane będą następujące zadania:
A. Organizowanie imprez kulturalnych dla osób niewidomych i niedowidzących.
B. Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Na realizację ww. zadań w 2010 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przekaże środki w łącznej wysokości 69.487,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem).
W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych pod numerem telefonu (071) 770 41 49.

Pełna treść uchwały + ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty