rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

20.07.2011 15:23

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Arteterapia i muzykoterapia z „Liczyrzepą” – integracja przez sztukę”.

 Dnia 11 lipca 2011 r. do Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynął  wniosek, Stowarzyszenia Wspierania Kształcenia Młodzieży, ul. Obrońców Pokoju 4, 58-540 Karpacz, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób pn. „Arteterapia i muzykoterapia z „Liczyrzepą” – integracja przez sztukę”. Wniosek spełnia wymogi zawarte w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 Dnia 19 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął pozytywną decyzję w sprawie stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego, proponowanego przez Wnioskodawcę.
 Wobec powyższego informujemy, iż w myśl art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do dnia 27 lipca 2011 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty złożonej dnia 20 lipca 2011 r. Uwagi należy składać w formie pisemnej:
- w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208,
ul. Ostrowskiego 7,  Wrocław
- lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Ostrowskiego 7,
53-238 Wrocław.

W załączeniu:

 

Oferta