rozmiar czcionki: A | A | A

Środki aktualnie dostępne w trybie art. 19a: środki PFRON- 20 000,00 PLN, środki BWD- 15 000,00 PLN


     Wzory umów

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

04.05.2012 13:18

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Rehabilitacja NDT Bobath szansą dla niepełnosprawnych dzieci”.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SMYKI” na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Rehabilitacja NDT Bobath szansą dla niepełnosprawnych dzieci”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Spraw Społecznych oraz na stronie internetowej www.umwd.pl w zakładce „(nie)pełnosprawni”.

Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w  Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych, pok. 208, drogą elektroniczną na adres e-mailowy kinga.slupska@umwd.pl oraz listownie na adres - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, do dnia 11 maja 2012 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Oferta

 

KRS