rozmiar czcionki: A | A | A

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i  rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką. W 2010 roku na realizację programu przeznaczono 200 mln złotych z budżetu państwa, co pozwoli na realizację  596 kompleksów sportowych. Adresatem projektu są jednostki samorządu terytorialnego, które aplikują o udział w programie do właściwych terenowo urzędów marszałkowskich. Urzędy Marszałkowskie dokonują wyboru beneficjentów do programu, przekazując ich wykaz do zatwierdzenia przez Ministra Sportu i Turystyki. Wnioski o dofinansowanie z pełnym kompletem załączników zostały złożone do Ministerstwa Sportu i Turystyki do dnia 31 marca 2010 r. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę dwóch oświetlonych i ogrodzonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz  zaplecza sanitarno-szatniowego. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie szczegółowo określonych założeń programowo-organizacyjnych. Zadania przewidziane do realizacji w 2010 roku będą wykonane do 31 grudnia 2010 roku.


W latach 2008 – 2009 w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w województwie dolnoślą-skich powstały 104 kompleksy boisk sportowych. W roku 2010 powstanie kolejnych 49 obiektów

 

„AKADEMIA ORLIKA  Szukamy Talentów Piłkarskich”
W ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” funkcjonuje też projekt mający na celu zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania sportu. Wszelkie informacje o zasadach funkcjonowania programu znajdują się na stronie internetowej http://www.szukamytalentow.pl

Projekt  Pilotażowy „Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.
Jednostki samorządu terytorialnego, które wybudowały boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” mogą też uczestniczyć  w realizowanym przez Zarząd Główny  Szkolnego Związku Sportowego oraz wojewódzkie SZS programie pilotażowym, którego celem jest:
1.    Wspomaganie samorządów terytorialnych w zapewnieniu systematycznej działalności spor-towo-rekreacyjnej na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012”.
2.     Przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowanie do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych.
3.    Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
4.    Zainicjowanie lokalnych programów: „Preselekcja do Sportu Młodzieżowego”
 Zasady uczestnictwa w programie podane są na stronie internetowej http://www.szs.pl w zakładce Programy.