rozmiar czcionki: A | A | A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.


Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr 3553/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2017 r.
WYNIK KONKURSU -  Załącznik do Uchwały Nr 3553/V/17  
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
Zestawienie ofert

Informacja dla Beneficjentów:
Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury jest:

  • dostarczenie w wersji  tradycyjnej, zaktualizowanych  i podpisanych załączników (harmonogram, kalkulacja kosztów) w 2 egzemplarzach na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3
53-238 Wrocław
 
oraz w wersji edytowalnej na adres mailowy: barbara.gorniak@dolnyslask.pl  

  • oświadczenia oferenta o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy
  • imię i nazwisko, numer PESEL osób reprezentujących organizację
  • numer konta bankowego organizacji
  • numer NIP i REGON


według  następujących wzorów:


harmonogram - załącznik nr 2
kalkulacja kosztów - załącznik nr 3
oświadczenie   - załącznik nr 4               

Informacje dotyczące używania znaków graficznych:
Beneficjent zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z adresem internetowym www.umwd.dolnyslask.pl Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.
Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy.
W celu uzyskania akceptacji użycia znaku graficznego Województwa Dolnośląskiego Beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl.
Kontakt: Barbara Górniak, tel 71 770 43 27, barbara.gorniak@dolnyslask.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

Dnia 1 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3330/V/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 27 marca do 31 grudnia 2017 r.
Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2017 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury” na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna (Parter)
ul. Walońska 3
50 - 413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego

Dokumenty do pobrania:

Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Oświadczenie
Oferta
Instrukcja wypełniania oferty

Kontakt:
1. Informacje dotyczące wypełnienia oferty: Karolina Furmańska,  Regionalny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych, tel. 71 770 41 92
Dyżury doradcze: poniedziałki (8:00-13:00) i czwartki (10:30-15:30);

2. Informacje dotyczące konkursu: Barbara Górniak, Wydział Kultury, tel. 71 770 43 27