rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w roku 2018

 

Informacje dotyczące naboru wniosków

o udzielenie w roku 2018 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Województwa Dolnośląskiego

Podstawa prawna:

uchwała nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego wraz ze zmianą przyjęta w uchwale nr XVIII/466/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Budżet rezerwowany na ochronę zabytków w roku 2018 - 5 000 000 złotych

 Terminy i tryb naboru wniosków.

1. Wnioski należy składać od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.

2. O dacie złożenia wniosku decyduje data pływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław,

3. Wzór wniosku określony został uchwałą nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru znajdujących się na obszarze Województwa Dolnośląskiego.

W wersji edytowalnej wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce: Kultura/Ochrona zabytków.

4. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest:

• dostarczenie wniosku w jednym egzemplarzu – dla sprawnego scanowania oryginału wniosku prosimy o zadrukowanie wyłącznie jednej strony;

• w trwale spiętej formie, z zachowaniem kolejności numeracji stron, podpisanym przez właściciela zabytku oraz kopii załączników - adekwatnych w odniesieniu: do statusu prawnego właściciela zabytku, do jednostkowo wpisanego do rejestru obiektu zabytkowego, do zakresu rzeczowego i finansowego zadania;

• bez dołączania pism przewodnich;

• bez dołączanie dokumentów niewymienionych w spisie załączników wymaganych;

• wniosek musi być podpisany czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy; przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady);

5. Wnioskodawcy, do daty zakończenia naboru, mogą złożyć korekty i uzupełnienia do wniosku. Korekty i uzupełnienia wnoszone są w formie pisemnej.

6. Po terminie naboru wnioskodawcy nie przysługuje prawo uzupełnienia lub skorygowania wniosku.

Warunki formalne i finansowe

1. Dofinansowanie, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami udzielone może być w wysokości do 50 % nakładów koniecznych.

2. Z uwagi na wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo gdy zabytek wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo, gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku - dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych. Niezbędne jest dołączenie dokumentacji.

3. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku, nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 200 000 złotych.

5. Uchwała w przedmiocie udzielenia dotacji na realizację zadania ma charakter swobodnego wyboru zadania, a nie nakazu ustawowego. Przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania dotacji nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przewiduje się trybu odwołania.

Ocena formalna wniosków:

1) Wnioski sprawdzane są przez pracowników Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego pod względem zgodność formalnej z zasadami uchwały nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego oraz uchwały nr XVIII/466/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

2) Błąd formalny uznany będzie w przypadku gdy:

a) wniosek złożył podmiot nieuprawniony,

b) zakres rzeczowy wniosku dotyczy więcej niż jednego zabytku jednostkowo wpisanego do rejestru (np. obiekt nieruchomy nr A …., obiekt ruchomy nr B ….),

c) zachodzi niezgodność z zakresem kwalifikujących się zadań wymienionych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2013 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

d) nie uzasadniono wnioskowania o dotację przewyższającą 50% kosztów koniecznych,

e) Zaistnieją błędne obliczenia matematyczne,

f) nie wypełniono wszystkich pozycji wniosku lub nieprawidłowo wypełniono jego poszczególne części, nie podano kontaktu telefonicznego - telefon stacjonarny i komórkowy, nie wskazano adresu a-mail),

g) w kalkulacji kosztów zadania ujęte zostały zobowiązania finansowe z lat poprzednich,

h) nie dołączono któregokolwiek z obowiązkowych załączników,

i) osoby uprawnione nie złożyły podpisów pod wnioskiem,

j) nie dołączono ważnych pełnomocnictw dla osób podpisujących wniosek i dokumentację z upoważnienia osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, przy czym jako ważne traktowane są oryginały pełnomocnictw notarialnych,

k) wniosek złożono po upływie regulaminowego terminu naboru.

3) Do dyskwalifikacji formalnej wniosku wystarczy zaistnienie jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2.

Ocena merytoryczna wniosków

1. Opiniowaniem zawartości merytorycznej wniosków zajmuje się Komisja powołana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Stosowane są kryteria przyjęte w uchwale nr XVIII/466/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach:

a) znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego: wartość artystyczna, naukowa, historyczna zabytku (od 0 do 6 pkt);

b) dostępność zabytku dla społeczeństwa, funkcja użyteczności publicznej, możliwość zwiedzania (od 0 do 5 pkt);

c) stan zachowania zabytku: ocena wg opisu stanu zachowania z programów prac konserwatorskich, opinie techniczne, opisy stanu zachowania z projektów budowlanych (od 0 do 4 pkt);

d) zakres rzeczowy prac wpływający na zabezpieczenie, utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów destrukcji (od 0 do 3 pkt);

e) kontynuacja prac konserwatorskich lub robót budowlanych zadań dofinansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w poprzednim roku (od 0 do 2 pkt).

2. Opinia Komisji przy ocenie wniosków ma charakter doradczy. Komisja proponuje Zarządowi Województwa Dolnośląskiego zadania, którym rekomenduje udzielenie dotacji, a także proponuje wysokość kwoty dotacji na wsparcie poszczególnych zadań.

3. Decyzję o udzieleniu dotacji dla wnioskodawcy na realizację konkretnego zadania podejmuje, na wniosek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Sejmik Województwa Dolnośląskiego w formie uchwały, po przedstawieniu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego ocenionych wniosków.

Informacje o wynikach naboru wniosków publikowane będę nie wcześniej niż 30 marca 2018 r.

 

wniosek                                                          jak wypełnić wniosek o dotację


Do góry