rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że na dzień 08.03.2018 r. Wydział Kultury UMWD nie posiada środków na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

07.03.2018 13:09

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Nr 4974/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2018 r.

WYNIK KONKURSU -  Załącznik do Uchwały Nr 4974/V/18

Protokół  z posiedzenia Komisji Konkursowej

Wykaz  ofert

 

Informacja dla Beneficjentów:

Warunkiem przystąpienia do umowy na realizację zadania publicznego z zakresu kultury jest dostarczenie w wersji  tradycyjnej,  zaktualizowanych  i podpisanych załączników (harmonogram, kalkulacja kosztów, oświadczenie)  w 2 egzemplarzach w na adres:

Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3
53-238 Wrocław

oraz w wersji edytowalnej na adres: barbara.gorniak@dolnyslask.pl 

według  następujących wzorów:

harmonogram - załącznik nr 2

kalkulacja kosztów - załącznik nr 3

oświadczenie   - załącznik nr 4

 Informacje dotyczące używania znaków graficznych:

Beneficjent zobowiązany jest do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

Beneficjent zobowiązany jest do umieszczania aktualnego logotypu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wraz z adresem internetowym www.umwd.dolnyslask.pl Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób  zapewniający jego dobrą widoczność.

Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne przed publikacją muszą uzyskać akceptację Zleceniodawcy.

W celu uzyskania akceptacji użycia znaku graficznego Województwa Dolnośląskiego Beneficjent zobowiązany jest przesłać projekty końcowe materiałów promocyjnych do Wydziału Promocji Województwa drogą elektroniczną: promocja@dolnyslask.pl.