rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Pierwsze warsztaty Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy OW ZPAP we Wrocławiu

19.07.2017 12:15

Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w trybie art. 19a.

Pierwsze warsztaty Sekcji Konserwatorów Dzieł Sztuki przy OW ZPAP we Wrocławiu odbyły się w dniach 22 maj i 05 czerwiec 2017 roku. Projekt był dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w trybie 19a, o wdzięcznej tematyce: ,,Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Badania i dokumentacja płyty pamiątkowej Melchiora  Brichsel z 1678r jako tła i tradycji Wrocławia dla wielu osobistości  kultury, sztuki i nauki oraz wybitnych gości Wrocławia – warsztaty dokumentacyjne" W warsztatach prowadzonych przez Dorotę Kowalik-Kociszewską oraz Sławomira Oleszczuk – członków Sekcji, uczestniczyli uczniowie klasy 2 Liceum Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu. Projekt prowadzony dzięki uprzejmości Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu – ks. Janusza Radzik oraz Prezesa OW ZPAP we Wrocławiu – Piotra Wieczorek.


Zapraszamy do odwiedzenie oficjalnej strony ZPAP i zapoznania się z prezentacją.