rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

03.02.2017 15:23

Dnia 1 lutego 2017 r.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę Nr 3330/V/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 27 marca do 31 grudnia 2017 r.
Oferty należy składać do dnia 24 lutego 2017 r. z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury”  na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna (Parter)
ul. Walońska 3
50 - 413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego

Dokumenty do pobrania:

Treść uchwały
Ogłoszenie konkursowe
Oświadczenie
Oferta
Instrukcja wypełniania oferty

Kontakt:
1. Informacje dotyczące wypełnienia oferty: Karolina Furmańska,  Regionalny Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla organizacji pozarządowych, tel. 71 770 41 92
Dyżury doradcze: poniedziałki (8:00-13:00) i czwartki (10:30-15:30)
2. Informacje dotyczące konkursu: Barbara Górniak, Wydział Kultury, tel. 71 770 43 27