rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że na dzień 08.03.2018 r. Wydział Kultury UMWD nie posiada środków na dotacje w trybie art. 19a - w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego

26.06.2017 09:08

Wręczono kolejne Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagrodę przyznaje się za całokształt działalności albo za realizację określonego przedsięwzięcia.

 

Małgorzata Potocka z Gościszowa – animatorka życia kulturalnego w kręgu  społeczności lokalnej z grupy potomków polskich reemigrantów z Bośni. Od trzech dekad Małgorzata Potocka integruje społeczność Gościszowa wokół aktywności kulturalnej, przyczyniając się do wzmocnienia międzypokoleniowego przekazu tradycji. Efektami tej pracy są liczne nagrody uzyskiwane na forum regionalnym i ogólnopolskim przez działające pod jej opieką grupy młodzieży i zespoły dorosłych. Do głównych osiągnięć należą wyróżnienia  podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej. Za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury teatralnej w środowisku wiejskim Małgorzata Potocka otrzymała odznakę  „Srebrnego Kluczyka” tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”. Działalność pani Potockiej jest wzorcowym przykładem przekazywania kolejnym generacjom tradycji, jako ważnego elementu  tożsamości kulturowej, formowania patriotycznych postaw i szacunku dla dorobku poprzednich pokoleń.

 

Elżbieta Kaczmarzyk - Janczak to jedna z najlepszych mezzosopranistek w Polsce. Artystka występowała u boku Placida Dominga w "Die Walkirie" R. Wagnera. Otrzymuje entuzjastyczne recenzje, jak na przykład po "Aidzie" G. Verdiego w Deutsche Opern Am Rhein w Dusseldorfie. Artystka została odznaczona przez Prezydenta RP Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”, a także przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Srebrną Glorią Artis”. Jako pierwszy polski mezzosopran nagrała CD z "Il Trovatore" G. Verdiego. Artystka znana jest z wielu wybitnych kreacji, m. in. w Teatrze Muzycznym w Lublinie, Operze Narodowej w Warszawie, Teatrze Wielkim w Warszawie, Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Szczecińskiej i w wielu innych. Jest również pierwszą solistką Opery Wrocławskiej, gdzie kreuje główne role mezzosopranowe.

 

Gratulujemy Paniom i życzymy dalszych sukcesów.