rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Nagroda Marszałka dla Kazimierza Jasińskiego-Szeli

08.04.2014 17:18

4 kwietnia br. w Muzeum Miejskim Wrocławia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Świat abstrakcji według Szeli z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej Kazimierza Jasińskiego - Szeli. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał artyście nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagrodę wręczył zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Dominik Kłosowski.

fot. Barbara Górniak


Kazimierz Jasiński-Szela studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu pod kierunkiem wybitnych artystów – profesorów Marii i Stanisława Dawskich. Wydział malarstwa ukończył z wyróżnieniem. Dorobek artystyczny Jubilata jest imponujący    i zróżnicowany. Jasiński-Szela zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką użytkową. Artyście bliska jest zarówno sztuka abstrakcyjna, jak i realistyczna.  Jest autorem  niezwykłych  cykli malarskich pn.: Teraz Frampol, Teraz Polska, Teraz Bretania. W dorobku ma 30 wystaw indywidualnych, prezentowanych w Polsce i za granicą,  m.in. w Paryżu    i Berlinie.  Uczestniczył  w bardzo wielu wystawach zbiorowych. Dwukrotnie brał udział  w aukcji Sztuki Polskiej w Nowym Jorku - Polscy Artyści Plastycy Dzieciom. Obrazy artysty były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane. Oprócz malarstwa Jasiński-Szela zajmuje się również heraldyką.  Jest    autorem licznych projektów herbów miejscowości dolnośląskich   i wystaw z dziedziny heraldyki. W 2008 roku otrzymał Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.