rozmiar czcionki: A | A | ALaureatem konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku został Powiat Bolesławiecki

Oferty do konkursu złożyły trzy powiaty: Powiat Bolesławiecki, Powiat Lwówecki i Powiat Wołowski. Komisja Konkursowa ustaliła, że ocenie merytorycznej będą podlegały oferty Powiatu Bolesławieckiego i Powiatu Lwóweckiego, ponieważ oferta Powiatu Wołowskiego nie spełniła wymogów formalnych. Komisja dokonała wyboru laureata konkursu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury” w 2018 roku, którym został Powiat Bolesławiecki. Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego informacji o wyłonieniu laureata przez Komisję, Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 000 zł Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację projektu pn. „Dolnośląska Stolica Kultury”. Projekt będzie realizowany w dniach od 12 marca do 14 grudnia 2018 r.

 

Informacja o środkach finansowych na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 5079/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2018 roku na dotacje w trybie art. 19a w Wydziale Kultury w dziale 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się środki w wysokości 30 000 zł.

Nagroda Kulturalna Śląska 2017

16.08.2017 11:50

Tegoroczna edycja Nagrody Kulturalnej Śląska rozpoczyna kolejną dekadę wspólnych polsko – niemieckich działań poświęconych zachowaniu i rozwijaniu dziedzictwa kulturowego Śląska.

fot. Zbigniew Kulik

Nagroda wnosi istotny wkład w utrzymanie i stałą poprawę stosunków polsko – niemieckich. Co roku przyznawana jest twórcom kultury i sztuki których działalność zawodowa związana jest ze Śląskiem. 12 sierpnia br. w Osnabrück w Dolnej Saksonii dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Boris Pistorius, Minister  Spraw Wewnętrznych i Sportu Dolnej Saksonii uhonorowali za dotychczasowe osiągnięcia wybitnego historyka i historyka sztuki, wieloletniego rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisława Sławomira Nicieję, niemiecką reżyserkę filmów dokumentalnych Karin Kaper oraz Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae w Raszowej prowadzące dwujęzyczne polsko – niemieckie przedszkola i szkoły w Raszowej, Gosławicach i Opolu.
W uroczystościach wzięło udział ok. 350 gości. Delegacji Dolnego Śląska przewodniczyli dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Tytus Czartoryski Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.