rozmiar czcionki: A | A | A

Konferencja konsultacyjna projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”.

 

 

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Wodnik przy ul. Na Grobli 28 we Wrocławiu odbyła się konferencja konsultacyjna projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Konferencję otworzył Pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Witając licznie zgromadzonych gości, Pan Zbigniew Dynak przedstawił aktualny stan prac nad projektem programu.

Następnie głos zabrał Profesor Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który przedstawił diagnozę sytuacji sektora rolno-spożywczego na Dolnym Śląsku. Wskazał on, że jeszcze do lat 90-tych XX wieku Dolny Śląsk był znaczącym producentem żywności, podczas gdy obecnie jest jedynie słabym producentem surowców i importerem żywności. Zdaniem Profesora Tadeusza Trziszki, program powinien przynieść korzyści w postaci utworzenia nowoczesnej infrastruktury naukowo-gospodarczej oraz edukacyjnej służącej społeczeństwu. Rozwinie się również wysokodochodowy sektor agrobiznesu i żywności na rzecz jakości życia i zdrowia wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.

Kolejnym prelegentem był Pan Ireneusz Ratuszniak, który kierował pracami nad przygotowaniem projektu programu. W swoim wystąpieniu przedstawił on ramy prawne tworzenia programu rozwoju oraz główne założenia i kształt docelowego dokumentu. Szczegółowo omówił również cel główny i cele szczegółowe programu oraz system realizacji i założenia budżetowe.

Wystąpienie Pana Ireneusza Ratuszniaka stanowiło wstęp do ożywionej dyskusji, w której aktywnie uczestniczyli zaproszeni goście. Wszystkie zgłoszone podczas tej dyskusji uwagi i sugestie odnośnie treści projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajdą swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu z konsultacji społecznych, które zostanie sporządzone po ich formalnym zakończeniu.Prezentacje z konferencji:

Konferencja konsultacyjna Dolny Śląsk Zielona Dolina - prezentacja 1

Konferencja konsultacyjna Dolny Śląsk Zielona Dolina - prezentacja 2 

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

 

 

 

W dniu 27 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął projekt programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”. Jednocześnie, z dniem 3 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych wskazanego dokumentu. W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z dokumentem oraz wyrażenia opinii i uwag na jego temat, które można zgłaszać na pomocą załączonego formularza. Wypełnione i podpisane formularze należy przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej konsultacje.zielonadolina@dolnyslask.pl do dnia 8 maja 2017 r. W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”. Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie planowanej konferencji konsultacyjnej.
Projekt dokumentu obejmuje następujące zagadnienia:
•    wykorzystanie walorów środowiskowych i naturalnych surowców Dolnego Śląska w produkcji żywności nowej generacji;
•    rozwój produkcji żywności nowej generacji, w tym żywności funkcjonalnej o znaczeniu profilaktycznym wobec chorób cywilizacyjnych oraz żywności tradycyjnej, ekologicznej itp.;
•    rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii) pozwalających pozyskać i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w produkty żywnościowe prozdrowotne;
•    stworzenie wyspecjalizowanych usług uzdrowiskowo-sanatoryjnych służących rewitalizacji zdrowia i odnowie biologicznej na rzecz jakości życia;
•    odbudowanie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej/cechowej) z uwzględnieniem wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych;
•    ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy;
•    edukacja popularyzująca zachowania prozdrowotne (m.in. dotyczące żywienia), podkreślające walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia z uwzględnieniem efektów prozdrowotnych;
•    postęp w obszarze nauki i badań nad żywnością nowej generacji służący zdrowiu społeczeństwa, profilaktyce zdrowotnej i poprawie jakości życia.

 

 

Projekt programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajduje się tutaj

 

Formularz zgłaszania uwag do projektu programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” znajduje się tutaj

 

II EDYCJA KONKURSU DLA GMIN NA OPRACOWANIE LUB AKTUALIZACJĘ PROGRAMÓW REWITALIZACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza II edycję Konkursu, polegającego na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Dolnośląskiego (miejskie, miejsko – wiejskie i wiejskie) w zakresie przygotowania i aktualizowania programów rewitalizacji.
Konkurs ma na celu wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.
Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie www.rewitalizacja.dolnyslak.pl w zakładce Aktualności.

VI. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 8 czerwca 2016 r. odbyło się we Wrocławiu VI. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematem przewodnim była debata nad modelami rozwoju społeczno-gospodarczego Dolnego Śląska. Posiedzenie otworzył Pan Tymoteusz Myrda, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Witając uczestników Forum wskazał na istotny obecnie problem kryzysu przywództwa i braku autentycznych liderów politycznych zarówno w kraju, jak i na arenie unijnej czy międzynarodowej. Obrady Forum prowadził Pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
W pierwszej części posiedzenia Forum swoje wystąpienia mieli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr hab. Aldona Wiktorska – Święcka oraz dr Marek Obrębalski. Pierwsze wystąpienie dr hab. Aldony Wiktorskiej – Święckiej zatytułowane było „Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym – praktyka na Dolnym Śląsku w świetle standardów Unii Europejskiej”. Natomiast wystąpienie dra Marka Obrębalskiego dotyczyło różnych aspektów teoretycznych i praktycznych dotyczących pojęcia „spójności”, a jego tytuł brzmiał „W kierunku wieloaspektowej spójności regionu dolnośląskiego”.
Po krótkiej przerwie swoje wystąpienia mieli dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu oraz Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszy z prelegentów przedstawił szczegółowo zagadnienia związane z tematem „Spójność terytorialna i przestrzenna Dolnego Śląska”. Ostatnie wystąpienie podczas VI. posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego dotyczyło „Modeli wdrażania polityki rozwoju Dolnego Śląska przez Samorząd Województwa”.
Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja z aktywnym udziałem zarówno wszystkich prelegentów, jak i Członków Forum oraz zaproszonych gości.

V. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

W dniu 16 lutego 2016 r. odbyło się we Wrocławiu V. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematyką były założenia Regionalnej Polityki Transportowej Województwa Dolnośląskiego oraz wymogi warunków wstępnych (ex-ante) realizacji inwestycji transportowych ze środków EFRR 2014-2020 oraz Plan inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył pan Andrzej Kosiór, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, obrady prowadził pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Pierwszą część posiedzenia rozpoczął dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. W swoim wystąpieniu przedstawił założenia dokumentu pn. Regionalna Polityka Transportowa Województwa Dolnośląskiego oraz wymogi warunków wstępnych (ex-ante) realizacji inwestycji transportowych ze środków EFRR 2014-2020. Wskazał, że omawiany dokument jest jedynie wstępnym projektem planu inwestycji transportowych, który pozwoli na spełnienie warunkowości ex-ante, aby formalnie rozpocząć proces inwestycyjny i wydatkowanie środków. Następnie przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego przedstawili kolejne elementy Planu inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020. W zakresie kryteriów wyboru inwestycji drogowych założenia Planu przedstawił pan Jakub Rossowski. W odniesieniu do inwestycji kolejowych główne problemy i kryteria wyboru konkretnych inwestycji przedstawił pan Konrad Gejsztor. Kwestie związane z przeprowadzeniem Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu omówił pan Dariusz Zięba.

Na zakończenie tej części V. posiedzenia Forum dr Maciej Zathey przedstawił wykaz inwestycji, zarówno drogowych jak i kolejowych, ujętych w Planie inwestycji transportowych o znaczeniu regionalnym w województwie dolnośląskim realizowanych ze środków EFRR 2014-2020 wraz z umiejscowieniem ich w przestrzeni województwa dolnośląskiego.

W ostatniej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat przedstawionych informacji i dokumentów, w której aktywny udział, oprócz członków Forum, wzięli również zaproszeni Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o umieszczenie projektu w wykazie projektów pozakonkursowych w ramach SZOOP RPO WD 2014-2020 w zakresie Działania 5.2 A System transportu kolejowego.


22 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o rozpoczęciu procedury zgłaszania i identyfikacji  projektów pozakonkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w priorytecie inwestycyjnym 5.2 System transportu kolejowego w formie otwartego naboru.
Procedura dotyczy projektów wynikających z Działania 5.2 A Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020, tj.: projekty dotyczące przebudowy, modernizacji, rewitalizacji a także,
w uzasadnionych przypadkach – budowy sieci kolejowej o znaczeniu regionalnym, doprowadzające ruch w kierunku sieci TEN-T, w zakresie projektów innych niż wskazane w Kontrakcie Terytorialnym.
Alokacja przewidziana na ten nabór wynosi 3 000 000 EUR tj. 13 321 500 PLN .
Nabór wniosków o umieszczenie projektu w wykazie projektów pozakonkursowych prowadzony będzie w sposób ciągły i trwać będzie 14 dni kalendarzowych od dnia upublicznienia informacji
o naborze. Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o naborze.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zlecił przygotowanie raportu pt. „Kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku”

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zlecił przygotowanie raportu pt. „Kierunki rozwoju eksportu i importu na Dolnym Śląsku”. Celem analizy jest przedstawienie aktualnych informacji na temat importu i eksportu realizowanego przez przedsiębiorców z Dolnego Śląska oraz ich możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Zadaniem opracowania będzie również ocena potencjału eksportowego dolnośląskich przedsiębiorców w kluczowych dla regionu branżach oraz omówienie uwarunkowań eksportowych na rynkach pozaeuropejskich.

Wykonawcą wskazanego raportu jest IBC GROUP Central Europe Holding S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331161.”

IV. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego


W dniu 8 grudnia 2015 r. odbyło się we Wrocławiu IV. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego. Jego tematem przewodnim były trendy i prognozy demograficzne dla Dolnego Śląska, wyzwania i instrumenty polityki ludnościowej oraz transformacja modelu rodziny.
Pierwszym prelegentem była Pani Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy”, przedstawiła zmiany liczby i struktury ludności Polski i Europy na podstawie: prognozy na lata 2014-2050 opracowanej w GUS, prognozy ONZ-Rewizja 2015 oraz prognozy Eurostatu – EUROPOP 2013. Dokonała również porównania założeń prognostycznych dla Polski i wyników prognoz demograficznych dla Polski i Unii Europejskiej oraz przedstawiła wyzwania dla polityki państwa w związku z konsekwencjami przewidywanych zmian liczby i struktury ludności.
Następnym prelegentem był Pan Przemysław Malczewski, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, a tematem jego wystąpienia była „Prognoza demograficzna dla gmin województwa dolnośląskiego do 2035 r.”. W ramach tego wystąpienia omówione zostały prognozowane zmiany liczby i struktury ludności Dolnego Śląska do 2035 r., a także prognozowane zmiany liczby ludności w miastach pow. 20 tys. mieszkańców. Na koniec wystąpienia przedstawione zostały konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju regionu w sferze społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej.
Kolejne zagadnienie, zatytułowane „Transformacja rodziny jako stymulanta regresu demograficznego”, przedstawił dr hab. Waldemar Tyc prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podczas swojego wystąpienia prof. Waldemar Tyc przedstawił umocowanie i ufundowanie rodziny jako bytu społecznego, omówił idealizacyjne modele rodziny oraz rodzaje i kierunki jej ewolucji, jak również czynniki transformacji rodziny.
Ostatnim prelegentem była Pani Monika Groszkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju. Jej wystąpienie, zatytułowane „Instrumenty polityki spójności wspierające politykę ludnościową”, dotyczyło obszarów wsparcia finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, mających istotne znaczenie dla przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian demograficznych i wspierania polityki ludnościowej, tj. upowszechnienie wychowania przedszkolnego i opieki nad dziećmi do lat 3, rozwój usług społeczno-zdrowotnych, kierowanych również do osób starszych, aktywne i zdrowe starzenie się, obszar zdrowia – zapewnienie kadry przystosowanej do obsługi zmian zachodzących w społeczeństwie, profilaktyka, leczenie chorób cywilizacyjnych.

Prezentacje:
Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy
Demograficzne aspekty rozwoju Dolnego Śląska prognoza do 2035 r.
Transformacja rodziny jako stymulanta regresu demograficznego


Posiedzenie Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w dniu 27 listopada 2015 r.


W posiedzeniu Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, które odbyło się we Wrocławiu 27 listopada 2015 r., uczestniczyli przedstawiciele województw: warmińsko -mazurskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, małopolskiego, dolnośląskiego oraz p. Bogdan Ciepielewski, Dyrektor Biura Związku Województw RP.

Obradom przewodniczył p. Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Program spotkania obejmował:
  - omówienie zasad współpracy przedstawicieli Związku Województw RP w Komitetach Monitorujących Krajowych Programów Operacyjnych oraz zasad uzgadniania stanowisk województw przed posiedzeniami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  - omówienie projektów Stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP z zakresu tematyki prac Zespołu planowanych do przyjęcia podczas posiedzenia w dniach
2 – 3 grudnia 2015 r.,
  - omówienie projektu listu do Ministra Rozwoju ws. odpowiedzi na stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP.

W dyskusji dotyczącej usprawnienia współpracy i przepływu informacji między województwami w sprawach dotyczących polityki strukturalnej zwrócono uwagę na niewystarczającą reprezentację strony samorządowej w Komitetach Monitorujących Krajowych Programów Operacyjnych. Z tego względu uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że dla wzmocnienia wpływu przedstawicieli województw na zapisy i przebieg realizacji tych Programów, należy zwiększyć liczbę członków Komitetów desygnowanych przez stronę samorządową.
Zespół uzgodnił również zasady współpracy przedstawicieli Związku Województw RP zasiadających we wszystkich Komitetach Monitorujących Krajowe Programy Operacyjne z Zarządami Województw. 
W tej części spotkania uczestnicy spotkania zaakceptowali  propozycję dyr. Bogdana Ciepielewskiego, dotyczącą przekształcenia Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej działającego przy Konwencie Marszałków Województw RP w jeden z zespołów eksperckich Związku Województw RP.
W kolejnej części spotkania Zespół przyjął projekty dwóch stanowisk, przedłożonych pod obrady Konwentu na posiedzeniu w dn. 2-3 grudnia br. w Wałbrzychu:
1) w sprawie wsparcia rozwoju sieci ciepłowniczych w Programie Operacyjnym  Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020,
2) w sprawie koncepcji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych.
W ostatniej części spotkania omówiono i zaakceptowano propozycję treści listu do Ministra Rozwoju zawierającego prośbę o ustosunkowanie się do postulatów przedstawicieli samorządów regionalnych zawartych w stanowiskach przyjętych w okresie dolnośląskiego przewodnictwa Konwentu Marszałków Województw RP.

 

Spotkanie Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej w dniu 28 sierpnia 2015 r.

W spotkaniu Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej, które odbyło się we Wrocławiu 28 sierpnia 2015 r. uczestniczyli przedstawiciele województw: małopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, pomorskiego, wielkopolskiego, podlaskiego, śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.
Obradom przewodniczył p. Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem spotkanie było ostateczne ustalenie treści następujących projektów stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP:
1) w sprawie zmian prawnych usprawniających działanie samorządu województwa
w zakresie zarządzania rozwojem,
2) w sprawie interpretacji zapisów Umowy Partnerstwa w zakresie możliwości realizacji inwestycji w drogi lokalne w ramach Celu Tematycznego 7,
3) w sprawie procesu opracowywania oraz zakresu Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w kontekście autonomii Regionów oraz zapisów wynegocjowanych z Komisją Europejską Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020,
4) w sprawie respektowania przez Instytucję Audytową prawomocnych wyroków sądów zapadłych w sprawie decyzji określających kwotę środków przypadających do zwrotu
od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO.
Wymienione projekty stanowisk były kolejno dyskutowane. W wyniku konsensusu ustalono ich ostateczne wersje w celu przedłożenia pod obrady Konwentu Marszałków RP w dniach 2-23 września br. Po zakończeniu tej części spotkania rozpoczęła się dyskusja na temat przyszłych zadań Zespołu ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej.

III. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego.

18 czerwca 2015 r. we Wrocławiu odbyło się III. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, które otworzył i poprowadził pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Celem posiedzenia Forum było omówienie zagadnień związanych z szeroko rozumianą polityką miejską w kontekście wypracowania odpowiednich rozwiązań w tej dziedzinie dla województwa dolnośląskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia zakresu merytorycznego i stanu prac nad projektem Krajowej Polityki Miejskiej przez pana Andrzeja Brzozowego, Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, W myśl zamierzeń Krajowa Polityka Miejska wskazuje kierunki działań administracji rządowej oraz partnerów samorządowych, społecznych, gospodarczych w zakresie pożądanych przez rząd kierunków rozwoju miast. Informuje również o dostępnych instrumentach przyczyniających się do zwiększenia efektywności działań na rzecz obszarów miejskich.

Następnie pan Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha, zaprezentował model zarządzania Aglomeracją Wałbrzyską. Podkreślił rolę rzeczywistej, intensywnej  współpracy samorządów lokalnych w procesie jej tworzenia, wzmacniania pozycji w regionie i skutecznym pozyskiwaniu środków UE. Efektem tych działań jest  podpisanie porozumienia z Samorządem Województwa Dolnośląskiego dotyczącego zarządzania ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Kolejne wystąpienie odnosiło się do teoretycznych i praktycznych zagadnień polityki miejskiej. Przedstawił je dr Marek Obrębalski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukazał on miasto jako konkurencyjny produkt, gdzie konkurencyjność rozumiana jest jako zdolność przystosowania się miast i regionów do zmieniających się warunków dla utrzymania lub poprawy rynkowej pozycji w toczącym się współzawodnictwie.

Ostatnim wystąpieniem, była prezentacja dra Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, na temat uwarunkowań rozwoju obszarów miejskich Dolnego Śląska na przykładzie projektów: „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF)” oraz „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Analizy przeprowadzone w ramach tych projektów pozwoliły na określenie potencjałów wymienionych obszarów i wskazanie kierunków ich optymalnego rozwoju.

Posiedzenie zakończyło się dyskusją, w czasie której wskazano m.in. na konieczność wypracowania odpowiednich instrumentów prawno-organizacyjnych i finansowych dla skutecznego wdrażania polityki miejskiej na szczeblu krajowym i regionalnym. W czasie dyskusji podkreślono również znaczenie partycypacji społecznej w tworzeniu polityki miejskiej.

 

05/05/15

Spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 w dniu 28 kwietna 2015 r.

28 kwietna 2015 r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województw Polski Zachodniej oraz pani Renata Calak, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. 
Obradom Zespołu  przewodniczył pan Zbigniew Dynak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Uczestników spotkania przywitał pan Andrzej Kosiór, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na  znaczenie, jakie Zarząd Województwa Dolnośląskiego przywiązuje do współpracy województw Polski Zachodniej w celu wykorzystania istniejących potencjałów makroregionu. Są nimi m.in. rzeka Odra, współpraca gospodarcza, innowacyjność i potencjał naukowo-badawczy województw Polski Zachodniej.
Spotkanie Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020 koncentrowało się wokół czterech tematów. Pierwszym z nich było omówienie przez p. dyr. Renatę Calak rocznej informacji z realizacji SRPZ za rok 2014. Następnie p. dyr. Zbigniew Dynak przedstawił stan zaawansowania realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej. Z kolei pan Mieczysław Ciurla, Dyrektor Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego omówił zagadnienie regionalnych inteligentnych specjalizacji w województwach Polski Zachodniej jako punktu wyjścia do określenia ewentualnej ponadregionalnej agendy badawczo – rozwojowej Polski Zachodniej. Nawiązując do tego tematu dyr. M. Ciurla przedstawił zebranym informację nt. rezultatów spotkania zespołu koordynującego realizację projektu pn. „Współpraca ośrodków akademickich i przedsiębiorców Polski Zachodniej w celu komercjalizacji wiedzy”. Kolejnym tematem spotkania było przedstawienie przez pana Macieja Zatheya, Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego wizji rozwoju polsko-niemieckiego pogranicza w kontekście integracji przestrzennej i funkcjonalnej Polski Zachodniej. Następnie dyr. Zbigniew Dynak omówił propozycję ewentualnego utworzenie zespołów ds. realizacji celów szczegółowych Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. Uczestnicy spotkania uznali, że dla realizacji celów Strategii wystarczą tematyczne spotkania już działającego Zespołu roboczego ds. Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020. W czasie obrad przedyskutowano również kwestię zapewnienia ciągłości działania Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych jako podmiotów monitorujących realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej.

W konkluzji spotkania podkreślono m.in. potrzebę wzmocnienia preferencji dla projektów ponadregionalnych w krajowych programach operacyjnych oraz  potrzebę wsparcia przez parlamentarzystów realizacji projektów kluczowych Polski Zachodniej.

Na zakończenie dyr. Zbigniew Dynak podziękował uczestnikom spotkania za przybycie, a pan Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprosił zebranych do udziału w planowanym na 28 maja br. Transgranicznym Forum Samorządowym Polski Zachodniej w Zielonej Górze.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Dodano: 25-03-2015

Z okazji obchodzonego po raz pierwszy Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja – 5 czerwca 2015 r.), pan Minister Maciej Grabowski wystosował list otwarty zachęcający do włączenia się w tę inicjatywę (w załączeniu list wraz z ulotką).

[więcej]

Stanowisko Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji bezpośredniego połączenia...

Dodano: 09-12-2014

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraża stanowczy protest przeciwko likwidacji bezpośredniego połączenia kolejowego w relacji Wrocław – Berlin.

[więcej]

Konferencja pt.: Kolej aglomeracyjna – regionalne wyzwania i dobre praktyki, Wrocław, 13 listopada...

Dodano: 14-11-2014

13 listopada 2014 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja poświęcona kolei aglomeracyjnej. W czasie jej trwania poruszono zagadnienia odnoszące się do sprawnego funkcjonowania i perspektyw aglomeracyjnej komunikacji zbiorowej, w szczególności zagadnień dotyczących wspólnych taryf przewozowych oraz współpracy zarządców infrastruktury i operatorów przewozów pasażerskich. Uczestnikami konferencji byli eksperci i praktycy zajmujący się szeroko rozumianą problematyką kolejowych przewozów...

[więcej]

Warsztaty robocze na temat połączenia kolejowego Wrocław – Berlin

Dodano: 10-11-2014

6 listopada 2014 r. we Wrocławiu z inicjatywy Województwa Dolnośląskiego odbyło się spotkanie o charakterze warsztatowym poświęcone połączeniu kolejowemu Wrocław – Berlin. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele niemieckich i polskich regionów Partnerstwa Odra: Berlina, Brandenburgii, Saksonii, Województw Lubuskiego i Dolnośląskiego  - zainteresowanych rozwojem tego połączenia. W warsztatach brali udział również przedstawiciele polskich i niemieckich instytucji zajmujących się...

[więcej]

II. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego

Dodano: 15-09-2014

II. posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, które odbyło się 15. września 2014 r. we Wrocławiu otworzył pan Jerzy Michalak, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Następnie  obrady Forum poprowadziła pani Anna Nowak – zastępca Dyrektora Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej w Departamencie Rozwoju Regionalnego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Pierwszym punktem obrad było przedstawienie Koncepcji Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa...

[więcej]

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020

Dodano: 11-02-2014

W dniu dzisiejszym (11.02.2014 r.) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020, które potrwają do 18 marca 2014 r. Zachęcamy Państwa gorąco do wyrażenia swojej opinii i składania uwag w przedmiotowej kwestii. Koncepcja Strategii powstała w wyniku oddolnej inicjatywy samorządów województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, które w podpisanym w 2010 roku w...

[więcej]

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu...

Dodano: 21-01-2014

Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, iż w dniach od 23 stycznia do 12 lutego 2014 r. w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbędą się konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wraz z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego...

[więcej]