rozmiar czcionki: A | A | A


Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2018r. – stan na 23 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2018 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty z zakresu  wsparcia rozwoju gospodarczego, w tym rzemiosła.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017r. – stan na 21 sierpnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017 r. na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest do dyspozycji kwota 0 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2017r. – stan na 11 lipca 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Dział ds. Współpracy Gospodarki i Nauki w Wydziale Gospodarki  w 2017 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19A) jest do dyspozycji kwota  7 750,00 zł.

Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. – stan na 18 listopada 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 0 zł.


Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. – stan na 14 listopada 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 17 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty z zakresu promocji rzemiosła Dolnego Śląska, w tym promocji niszowych/ginących zawodów rzemieślniczych.


Środki finansowe na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. – stan na 21 października 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na działania realizowane przez Wydział Gospodarki w 2016 r. w ramach dotacji w trybie pozakonkursowym (art. 19a) jest do dyspozycji kwota 76 000,00 zł z przeznaczeniem na projekty z zakresu promocji rzemiosła Dolnego Śląska, w tym promocji niszowych/ginących zawodów rzemieślniczych.

Wzór oferty i sprawozdania


Wzór oferty


Wzór sprawozdania


Ogólne zasady wsparcia - art. 19a

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), złożonej przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli zadanie to spełnia łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.


Zgodnie z uchwałą nr 4760/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2013 r.

1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych).

2. Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane będą na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

3. Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.

4. Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczy