rozmiar czcionki: A | A | A

Potencjał gospodarczy Dolnego Śląska


Potencjał gospodarczy Dolnego Śląska

Struktura gospodarki województwa dolnośląskiego oparta jest na trzech podstawowych filarach: usługach, przemyśle oraz handlu. Znaczącą rolę w kształtowaniu potencjału gospodarczego regionu odgrywają dwa pierwsze rodzaje działalności gospodarczej. Sektor handlu powinien odgrywać rolę uzupełniającą dla kluczowych, dla rozwoju gospodarki regionu przemysłów i usług, co świadczy o istniejącej równowadze gospodarczej. Ewentualna dominacja handlu mogłaby świadczyć o stagnacji gospodarczej regionu. Na Dolnym Śląsku handel generuje 24,44% uzyskiwanych przychodów
ze sprzedaży (analogiczne wartości dla przetwórstwa przemysłowego to 34,69%, zaś dla pozostałych sektorów, w tym usług 32,31%). Działalność handlowa zajmuje zatem właściwe miejsce w strukturze gospodarczej.

Sektor usług

Z obserwacji ostatnich lat wynika systematyczne wzmacnianie roli usług w gospodarce województwa dolnośląskiego. Potwierdzeniem korzystnych, dynamicznych tendencji rozwojowych jest zarówno wzrost liczby podmiotów w tym sektorze, jak i dynamiczny i systematyczny wzrost zatrudnienia. Sektor usług charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem branżowym. Wrocław jest trzecim miastem w Polsce, po Warszawie i Krakowie, gdzie dynamicznie wzrasta sektor nowoczesnych usług biznesowych: usługi outsourcingowe, centra usług wspólnych, centra B+R. Swoje centra utworzyły na Dolnym Śląsku zarówno firmy globalne, takie jak m.in. Capgemini, IBM, HP, Nokia Siemens, Credit Suisse, jak również przedsiębiorstwa powstałe na bazie polskiego kapitału: Impel Business Solutions, Casus Finanse, REC Global czy SMT Software. Dolny Śląsk przyciąga inwestycje w obszarze centrów usług wspólnych – w 2015 roku już 16% ogółu zatrudnionych w tym sektorze pracowało w województwie dolnośląskim.

Sektor handlu

Ten sektor odgrywa rolę uzupełniającą dla istotnych dla rozwoju gospodarki regionu przemysłów i usług, co świadczy o istniejącej równowadze gospodarczej. Ewentualna przewaga handlu mogłaby świadczyć o stagnacji gospodarczej regionu. Działalność handlowa zajmuje zatem właściwe miejsce
w strukturze gospodarczej. Istotny jest fakt, że nie ogranicza się ona do niewielkich firm polskich oraz oddziałów dużych koncernów posiadających siedzibę poza regionem, ale stwarza warunki rozwojowe dla lokalnych liderów skutecznie działających na rynku krajowym.

Sektor przemysłu

Przemysł  ma wciąż dla Dolnego Śląska znaczenie wiodące, uzyskując wyższy udział w generowaniu przychodów w porównaniu do handlu oraz usług. Przemysł województwa dolnośląskiego  oparty jest na branży transportowej, elektronicznej, branży tworzyw sztucznych, przetwórstwie metali, produkcji maszyn i urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcji żywności oraz przemyśle chemicznym. Mnogość i  różnorodność  kluczowych z punktu widzenia udziału w produkcji sprzedanej przemysłu produktów potwierdza silną pozycję Dolnego Śląska w wielu dziedzinach gospodarki.  Ponadto, z punktu widzenia wielkości eksportu należy zwrócić uwagę na produkcję maszyn i urządzeń elektrycznych i mechanicznych,  przemysł motoryzacyjny (transportowy) oraz miedziowy, które wspólnie wypracowują ponad 60% przychodów z eksportu w regionie. Pozytywnym trendem jest napływ inwestycji zagranicznych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa

W strukturze gospodarczej Dolnego Śląska występuje dominacja podmiotów małych, w tym głównie podgrupy mikroprzedsiębiorstw. Na 357 tysięcy firm zarejestrowanych w województwie dolnośląskim na koniec roku 2015 96,4% to mikroprzedsiębiorstwa, a 2,9% to firm małe, zatrudniające od 10 do 49 osób. Większość małych i średnich przedsiębiorstw w regionie charakteryzuje się ostrożnością w odniesieniu do działań rozwojowych, a w przypadku podjęcia decyzji o inwestycji aż 78% MMP planuje inwestycje wyłącznie w oparciu o fundusze własne. Pewną zmianę w podejściu do finansowania inwestycji pokazuje ostatni Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm Banku Pekao, gdzie odsetek wskazań środków własnych jako źródła finansowanie inwestycji zmalał o osiem punktów procentowych na rzecz kredytu bankowego, leasingu oraz dotacji unijnych.  Podmioty sektora MŚP jeżeli decydują się na pozyskanie kapitału obcego nawiązują w tym celu najczęściej relacje z bankami. Znacznie rzadziej wybierane są firmy leasingowe, doradcze czy ubezpieczeniowe. Sektor MŚP nie w pełni wykorzystuje potencjał związany z rynkiem finansowym.
W tym samym raporcie stwierdzono, że w 2015 roku co czwarta dolnośląska firma wprowadziła innowację w swoich produktach, a zamierzenia wprowadzenia zmian w kolejnym roku deklaruje już blisko jedna trzecia badanych przedsiębiorstw. Analogicznie innowację procesową wprowadziło 15% przedsiębiorców, a zamiar implementacji innowacyjnych rozwiązań w działalności firmy w kolejnym roku potwierdza jedna czwarta badanych. Źródłem finansowania innowacji są przede wszystkim środki własne, choć w związku z nową perspektywą pojawia się coraz więcej wskazań do skorzystania z dotacji unijnych.

Raport Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm w 2015 wskazuje również ograniczenie, z jakimi borykają się MMP. Wśród barier rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw najwyższe wskazania uzyskują wysokość podatków oraz koszty pracy (odpowiednio 3,5 oraz 3,47 w sześciostopniowej skali). Na kolejnych miejscach znalazły się: konkurencja innych firm, obciążenia biurokratyczno oraz przepisy prawne. Co ciekawe, każdy z wyżej wymienionych czynników spowalniających rozwój firm uzyskał od dolnośląskich przedsiębiorców niższe wskazania niż reszta Polski.

Optymizmem napawa fakt, że w odczuciu mikro i małych przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku, wskaźnik koniunktury MMP ulega niewielkiej poprawie. Podobnie z oceną sytuacji firmy oraz oceną przychodów i  wyniku finansowego dolnośląskich MMP: wszystkie te kategorie, w okresie 2014-2015 otrzymały status od niewielkiej do dużej poprawy.