rozmiar czcionki: A | A | A

Spotkania Grup Roboczych

Celem  powołanych Grup Roboczych jest zapewnienie wsparcia merytorycznego w wyborze optymalnych rozwiązań ekonomicznych, prawnych i finansowych dla zbudowania konkurencyjności regionalnej gospodarki. Zadaniem każdej z nich jest  m.in. monitoring wskazanych obszarów oraz zapewnienie stałej kooperacji pomiędzy stroną samorządową a sektorem nauki i biznesu oraz  pomoc  w zidentyfikowaniu pożądanych kierunków inwestowania środków publicznych w projekty innowacyjne.

- I runda spotkań

Pierwsza runda spotkań odbyła się w dniach 20 – 29 kwietnia 2015 r. Na spotkaniach przedstawiony został szczegółowy zakres prac oraz harmonogram spotkań Grup w I półroczu 2015.,  zostali wybrani przewodniczący Grup. Wydział Gospodarki przedstawił aktualny stan prac nad dokumentem „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji na Dolnym Śląsku”.

- II runda spotkań

Druga runda spotkań odbyła się w dniach 18 – 27 maja 2015 r. Dyskusja  dotyczyła zgłoszonych przez uczestników Grupy Roboczej uwag i propozycji do Ram Strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska m.in. zapisów doprecyzowujących opis specjalizacji oraz modyfikacji/uzupełnienia analizy SWOT. Przyjęte zostały ostateczne opisy obszaru w Ramach Strategicznych na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska oraz  rekomendacje dla Zarządu Województwa dotyczące wyboru i opisu specjalizacji.

- III runda: spotkanie wspólne wszystkich Grup Roboczych

12 czerwca 2015 r., przedstawiony został  dokument  Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji  Dolnego Śląska, wypracowany w ramach wcześniejszych posiedzeń. Przedstawiciele Grup wymienili się doświadczeniami i wnioskami płynącymi z dotychczasowych prac. Przedstawiciel  Komitetu Monitorującego  RPO WD – Pan Marek Pasztetnik przedstawił  kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje.