rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

11.07.2017 15:01

W dniu 10 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 4068/V/17 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Oferty należy składać w terminie do 1 sierpnia 2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego,  pok. 411
ul. Walońska 3-5;  50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarki – Konkurs ofert dla rzemiosła”

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.


Dokumenty do pobrania


1. Wzór oferty


2. Uchwała 4068/V/2017


3. Załącznik nr 1 do uchwały 4068 v 2017- ogłoszenie


4. Załącznik nr 2 do uchwały 4068 v 2017- oświadczenie


5. Załącznik nr 3 do uchwały 4068 v 2017- regulamin KK


6. Załącznik nr 4 do uchwały 4068 v 2017- karta oceny formalnej


7. Załącznik nr 5 do uchwały 4068 v 2017- karta oceny merytorycznej