rozmiar czcionki: A | A | A

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa Dolnośląskiego)

06.07.2017 11:40

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego.


1.    Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości i sieci współpracy w ramach Klastrów Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

2.     Udział w konkursie ma przyczynić się przede wszystkim do profesjonalizacji działalności inicjatyw klastrowych, a także do podejmowania przez członków klastrów wspólnie zdefiniowanych działań niezbędnych do dalszego ich rozwoju. Intencją organizatorów konkursu jest wsparcie inicjatyw klastrowych które mają potencjał do rozwoju w danej branży.

3.    Konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego oraz osobowego wnoszonego do oferty.4.    W ramach konkursu przewiduje się finansowanie następujących zadań:

a)    usługi wspomagające internacjonalizację oferty klastra (np. wprowadzenie na rynek zagranicznych produktów i usług, zwiększenie widoczności klastra na rynkach międzynarodowych, uzyskanie certyfikatów potwierdzających wiarygodność klastra
w kontaktach międzynarodowych),

b)    działania na rzecz tworzenia partnerstw (w tym międzynarodowych) w celu wspólnego pozyskiwania środków europejskich na rozwój oferty produktowo- usługowej klastra, w tym na prace badawczo- rozwojowe i projekty innowacyjne,

c)    promocja oferty klastra w mediach branżowych, kampanie marketingowe w celu pozyskania klientów dla produktów i usług klastra i jego członków, w szczególności z rynku zagranicznego, kampanie medialne promujące produkty (usługi) klastra jako produkty regionalne, innowacyjne, pochodzące z Dolnego Śląska,

d)    aktywizacja członków klastra w obszarze internacjonalizacji (np. tworzenie sieci kontaktów, wymiana informacji i wiedzy z partnerami zagranicznymi),

e)    rozwój współpracy klastra z jednostkami badawczo- rozwojowymi,

f)    działania edukacyjne dostosowujące kwalifikacje uczniów, studentów, pracowników do potrzeb podmiotów gospodarczych- członków klastra.


Na realizację zadań w 2017 roku przeznacza się środki w wysokości 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), przy czym wartość dofinansowania dla pojedynczej oferty na realizację zadań publicznych nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł.


W konkursie w 2017 roku realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.Termin realizacji zadania objętego konkursem: od 01 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.


Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Walońska 3-5
50-411 Wrocław,
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

Sekretariat Departamentu znajduje się w pok. 411, IV piętro  ul. Walońska 3-5


Termin składania ofert: od 6 lipca do 28 lipca 2017 roku.

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.


W sprawie  pytań, prosimy o kontakt :

aldona.kanicka@dolnyslask.pl                          tel. 71/776 91 48
anna.jakubek@dolnyslask.pl                            tel. 71 / 776 94 46            
aleksandra.wilczynska@dolnyslask.pl              tel. 71/776 91 47
monika.bujnicka@dolnyslask.pl                        tel. 71/776 91 83


Dokumenty do pobrania:


1.    Wzór oferty


2.    Uchwała 4041 V 2017


3.    Załącznik nr 1 do uchwały 4041 V 2017


4.    Załącznik nr 2 do uchwały 4041 V 2017


5.    Załącznik nr 3 do uchwały 4041 V 2017


6.    Załącznik nr 4 do uchwały 4041 V 2017


7.    Załącznik nr 5 do uchwały 4041 V 2017