rozmiar czcionki: A | A | A

EnergyRegion, czyli przyszłość odnawialnych źródeł energii na Dolnym Śląsku

14.11.2011 13:13

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z 10 innymi partnerami z Polski, Niemiec, Czech i Słowenii przystępuje do realizacji projektu EnergyRegion. Projekt nawiązuje do polityki Unii Europejskiej „3x 20%”, która zakłada zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OŹE) do 20% i zmniejszenie o 20% energochłonności oraz emisji dwutlenku węgla. Spełnienie tych założeń wymaga wypracowania racjonalnego modelu rozwoju energetyki odnawialnej w regionach.

Podczas trwania projektu zostanie opracowana transnarodowa baza danych odnawialnych źródeł energii. Będzie ona obejmować wytypowane regiony z poszczególnych krajów oraz scenariusze ich dalszego rozwoju. Ma ona też ułatwić zainteresowanym podmiotom zapoznanie się z dostępnymi w regionach źródłami energii, rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi na ich przetworzenie oraz aspektami formalno-prawnymi związanymi z przygotowaniem inwestycji w OŹE.

Projekt ENERGYREGION będzie realizowany przez trzy lata. W jego ramach zostały wytypowane cztery zasadnicze obszary działań:
•    tzw. energetyka konsumenta, ukierunkowana na potrzeby i problemy potencjalnych odbiorców energii
•    identyfikacja potencjału energetycznego poszczególnych regionów,
•    wskazanie potencjalnych możliwości oszczędzania energii,
•    rozpowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań.

W projekcie przewidziano działania pilotażowe i już w początkowym okresie podjęte zostaną prace nad zainstalowaniem systemu do pomiaru wietrzności na Dolnym Śląsku. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego będzie upowszechniał w naszym regionie wiedzę na temat korzyści wynikających z wykorzystywania do celów produkcji energii z odnawialnych źródeł.

W ramach projektu przewiduje się między innymi:
•    przeanalizowanie technologicznych rozwiązań pilotażowych w zakresie stworzenia dogodnych warunków dla włączania źródeł rozproszonych do regionalnych sieci elektroenergetycznych z wykorzystaniem ich różnych właściwości w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
•    wytypowanie obszarów, które mogłyby stać się niezależne energetycznie,
•    przeanalizowanie społecznych i formalno-prawnych aspektów związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii w poszczególnych krajach partnerskich,
•    przedstawienie zbioru najnowszych rozwiązań technologicznych i instrumentów wsparcia stosowanych w krajach Unii Europejskiej i na świecie w zakresie rozwoju energetyki rozproszonej i występujących uwarunkowań oraz możliwości ich wykorzystania w energetyce regionalnej.

KOSZTY PROJEKTU:
Całościowy koszt projektu wynosi 2 617 600 euro, z czego:
•    2 167 360 euro wynosi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
•   450 240 euro wynosi wkład własny wszystkich partnerów projektu (w tym 138 tys. euro wkład Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego).

PARTNERZY PROJEKTU:
Polska: UMWD, Poltegor-Instytut- jako lider projektu, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. oraz Politechnika Wrocławska.
Czechy: firma Porsenna o.p.s i grupa działania lokalnego Moravian Krast.
Słowenia: firma E-Zavod Institute for Comprehensive Development Solutions
Niemcy: Agencja - KEEA Climate and Energy Efficiency Agency, oraz gminy: Niestetal, Alheim i miasto Lichtenfels.