rozmiar czcionki: A | A | A

EnercitEE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC

TYTUŁ PROJEKTU:
European networks, experiences and recommendations helping cities and citizens to become Energy Efficient

(Europejskie sieci, doświadczenia i rekomendacje pomagające uzyskać wydajność energetyczną miastom i obywatelom)

TERMIN REALIZACJI: styczeń  2010 r. – grudzień 2013 r.

PROGRAM: INTERREG IVC

PRIORYTET 2: Środowisko i zapobieganie zagrożeniom (Environment and risk prevention)

BUDŻET:
Całkowity budżet projektu wynosi 5 116 696,00 EUR.
Całkowity budżet dla Dolnego Śląska 628 600,00 EUR.
Dofinansowanie dla Dolnego Śląska z EFRR (85%) - 534 310,00 EUR.
Własne środki (15%) - 94 290,00 EUR.

PARTNERZY PROJEKTU:    
• Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (DE) – Lead Partner
• Energy Agency of South East Sweden, (SE)
• ASTER Science Technology Business, Emilia-Romagna (IT)
• Region Haute-Savoie (FR)
• Regional Energy Agency of Crete (Kreta) (GR)
• Województwo Dolnośląskie (PL)
• Emilia-Romagna Region (IT)

OPIS PROJEKTU:   
Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń w celu zidentyfikowania, analizy i transferu najlepszych praktyk, tak aby zwiększyć wydajność energetyczną w samorządach i środowiskach lokalnych.

Projekt jest swoistą kontynuacją projektu „enercy’regio” zrealizowanego w ramach IW Interreg IIIC, jednak skupia się również na innej grupie docelowej działań: mieszkańcach.
Projekt będzie wykorzystywał istniejące doświadczenia i najlepsze praktyki, aby zwiększyć świadomość, poziom wiedzy i kompetencji, a także transfer i adaptację istniejących rozwiązań i metod zmierzających do udoskonalenia regionalnego i lokalnego ustawodawstwa.

PODPROJEKTY:
Projekt ma formę mini-programu, co oznacza, że w jego ramach będzie możliwość zrealizowania maksymalnie 12 podprojektów. W podprojektach będą mogły uczestniczyć dolnośląskie samorządy lokalne oraz inne instytucje publiczne, które kwalifikują się do wsparcia w ramach PO INTERREG IVC. Podprojekty będą wdrażane w ramach dwóch zakresów: Energy efficient citizens – działania ukierunkowane na motywowanie i promocję oszczędzania energii wśród mieszkańców oraz Energy efficient local authorities – działania ukierunkowane na zwiększenie wydajności energetycznej samorządów.

DOFINANSOWANIE PODPROJEKTÓW:
Instytucje biorące udział w podprojektach mogą liczyć na dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych (85% EFRR + 15% dotacja UMWD). Budżet przeznaczony na dolnośląskich partnerów podprojektów wynosi 330.000 EURO. Dla każdego priorytetu (dla partnerów podprojektów z Dolnego Śląska) przeznaczono ok. 30 000 - 40 000 EUR. Partner wiodący z DŚ może liczyć na budżet ok. 60 000 EUR.

Oficjalna strona projektu:www.enercitee.eu

Zapoznaj się z ostatnim newsletterem EnercitEE.

 

"Podręcznik EnercitEE (EnercitEE Manual)"

 

Zarządzanie projektem na Dolnym Śląsku:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

tel. 0-71 770 91 37, pokój 216
http://www.dolnyslask.pl