rozmiar czcionki: A | A | A

Szóste spotkanie grupy interesariuszy projektu "REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE"

04.03.2019 09:27

W dniu 1 marca 2019 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie interesariuszy projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji uczestniczących w realizacji projektu, tj.: Fundacji „BAZALT” - Klastra Kamieniarskiego, KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego, KGHM Polska Miedź S.A., Klastra Wałbrzyskie Surowce, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu, Instytutu Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor Instytut”, PORT Sp. Z o. o., Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Spotkanie regionalnej grupy interesariuszy było ostatnim spotkaniem w czasie fazy implementacji projektu. Od września 2019 r. rozpocznie się faza 2 – monitoring oraz wdrożenie Planu Działania. W czasie spotkania przedstawiono stan wdrażania projektu oraz dalsze działania projektowe, ze szczególnym uwzględnieniem założeń aktualnie opracowywanego Planu Działania dotyczącego fazy 2 wdrażania projektu, a także przygotowania publikacji oraz planowanych spotkań informacyjno-promocyjnych projektu REMIX. Przedstawiciele UMWD i interesariusze biorący udział w wizycie w Portugalii zaprezentowali również najciekawsze zagadnienia poruszane w trakcie wizyty peer review.

Plan wdrożeniowy (Plan Działania / Action Plan) projektu REMIX będzie realizowany w okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2021 r. Dokument dotyczy wsparcia procesu aktualizacji i wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnej specjalizacji surowce naturalne i wtórne (RIS3). W oparciu o wnioski z wizyt peer revieww ramach projektu REMIX i spotkań interesariuszy regionalnych, a także o zewnętrzną wiedzę specjalistyczną zostaną wypracowane rekomendacje, które następnie będą przekazane organowi odpowiedzialnemu za aktualizację dokumentów strategicznych w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto planowane jest podjęcie działań dot. szerzenia informacji i wiedzy m.in. poprzez regionalną stronę internetową, a także stały monitoring środowiska RIS3, z wykorzystaniem takich narzędzi, jak: spotkania interesariuszy, monitoring projektów z zakresu RIS3 oraz ankieta, o której wypełnienie zostali poproszeni interesariusze projektu.

W dalszej kolejności podsumowano spotkanie partnerów i interesariuszy projektu REMIX w Portugalii, które miało miejsce w dniach 10-12 grudnia 2018 r. Portugalia ma duże zasoby mineralne cynku, wolframu, cyny, srebra i miedzi. Inne główne minerały przemysłowe w kraju obejmują sól kamienną, piryty, marmur i wysokiej jakości lit. Kraj ten ma ograniczone zasoby surowców energetycznych i jest uzależniony od importu, aby spełnić krajowe wymogi energetyczne (w 2017 r. importował 75% ropy naftowej, 10% gazu ziemnego i 5% węgla). Globalnie Portugalia to piąty największy producent litu i wolframu oraz jedenasty producent cyny. W 2017 r. minerały i produkty mineralne stanowiły 5,7% całkowitego eksportu i 1,6% całkowitego importu Portugalii. Obecnie prowadzone są studia wykonalności dla złota i innych projektów z metali nieszlachetnych. Dzięki rosnącym inwestycjom i dobrym cenom metali na rynkach światowych, kraj obciążony długami aktywnie oferuje koncesje na wydobycie, próbując zwiększyć przychody.

Partnerzy oraz interesariusze projektu REMIX odwiedzili kompleks wydobywczy Panasqueira.  Kopalnia zlokalizowana jest w miejscowości Barroca Grande, ok. 300 km na północny-wschód od stolicy Portugalii - Lisbony i ok. 200 km od miasta portowego Porto. Jest to jedna z największych kopalni wolframu na świecie (1913 ha powierzchni),  a za razem najstarsza firma zajmująca się wydobyciem złóż w Portugalli – założona w 1896 r. Kopalnia jest największym lokalnym pracodawcą, zatrudniającym około 300 pracowników. Oprócz kopalni w kompleksie Panasqueira funkcjonuje również zakład wzbogacania rudy oraz oczyszczalnia wody Salagueira. Region kładzie duży nacisk na rozwiązanie problemu odzyskiwania odpadów wydobywczych i popularyzację górnictwa.

Podczas spotkania partnerów i interesariuszy REMIX w Portugalii przedstawiono również ideę Światowej Sieci Geoparków UNESCO jako dobrą praktykę w zakresie zrównoważonego rozwoju i geoturystyki. Na liście UNESCO jest 140 geoparków z 38 krajów. W Portugalii są 4 geoparki, które stanowią dziedzictwo geologiczne o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce jest 1 taki park (Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa – transgraniczny park krajobrazowy i geopark w województwie lubuskim).


Poruszone zostały również tematy związane z realizacją projektu. Zaprezentowano w szczególności 2 planowane wydarzenia projektu REMIX: spotkanie informacyjno-promocyjne na Dolnym Śląsku w dniu 29 marca br. oraz międzynarodową konferencję górniczą i warsztaty partnerów projektu w dniach 15-16 maja br. Szczegółowo omówiono zakres opracowania przewodnika finansowania, który pomoże w znalezieniu funduszy na finansowanie zadań związanych z branżą surowcową oraz rewitalizacją (Regional financial guides for better mining and raw material policies), a także scenariuszy rozwoju górnictwa w regionach wraz trendami i kierunkami rozwojowymi obecnie obserwowanymi w branży surowcowej (Common scenarios on the EU mining sector development in the foreseeable future – Regions as driving force in implementation of the Smart and Green Mining in EU).  Dodatkowo interesariusze zostali poproszeni o wypełnienie 2 ankiet podsumowujących ich doświadczenia w ramach uczestnictwa w projekcie, w tym wartości dodanej poszczególnych wydarzeń projektowych (spotkań intersariuszy, peer review visits, konferencji, warsztatów itp.).


Do pobrania:

Sprawozdanie z przebiegu spotkania

Prezentacje