rozmiar czcionki: A | A | A

Projekt „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2019 w Brukseli

18.10.2019 13:00

W dn. 8 października 2019 r. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprezentował projekt „CLIMATIC TOWN – Energetyczna Rewitalizacja Miast” podczas seminarium „Regionalne rozwiązania na rzecz bardziej zielonej i neutralnej klimatycznie Europy” w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019.

Organizatorami seminarium było Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli we współpracy z Przedstawicielstwami Regionalnymi Dolnej Saksonii, Północnych Niderlandów, Abruzji i Południowej Anglii w Brukseli.


Celem seminarium była promocja wybranych rozwiązań regionalnych na rzecz bardziej zielonej i neutralnej klimatycznie Europy. Podczas seminarium zaprezentowane zostały najlepsze praktyki, wspierające proces przekształcenia europejskiej gospodarki w bardziej zrównoważoną, nowoczesną, neutralną dla klimatu i zasobooszczędną, z następujących regionów europejskich:
- Dolna Saksonia (DE) – projekt „EcoBus” (Program EFRR Europa dla Dolnej Saksonii) dotyczący rozwiązań w zakresie lokalnego transportu publicznego na obszarach wiejskich,
- Północne Niderlandy (NL) – rozwiązania w ramach sieci współpracy (Nowa Koalicja Energii) w zakresie transformacji energetycznej od nieodnawialnych źródeł energii w kierunku odnawialnych źródeł energii tj. energii z wodoru,
- Dolny Śląsk (PL) – projekt „Climatic Town” (Program INTERREG PL-SN) dotyczący rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej w gminach w obszarze transgranicznym PL-DE-CZ,
- Abruzja (IT) – projekt „ESMARTCITY” (Program INTERREG MED) dotyczący rozwiązań w zakresie regionalnych strategii na rzecz dostosowania do zmian klimatu.


Przedstawiciel Komisji Europejskiej DG CLIMA (Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu), prezentując podczas seminarium Komunikat KE Czysta planeta dla wszystkich dotyczący długoterminowej wizji UE w zakresie neutralnej dla klimatu gospodarki, podkreślił współodpowiedzialność regionów i gmin za proces zielonej transformacji Europy do 2050 r. Seminarium pozwoliło na wymianę opinii i doświadczeń regionów odnośnie możliwości działań na rzecz bardziej zielonej i neutralnej klimatycznie Europy w obszarach sektora administracji publicznej i badań naukowych.


Seminarium pokazało, w jaki sposób regiony wnoszą wkład w osiągnięcie celów klimatycznych UE do 2030 r., jak również w jaki sposób Polityka Spójności UE przyczynia się do realizacji wizji czystej planety dla wszystkich.


Do pobrania:


Seminarium Bruksela_08.10.2019_Program (ENG).pdf
Seminarium Bruksela_08.10.2019_O Prelegentach (ENG).pdf
Seminarium Bruksela_08.10.2019_Streszczenia (ENG).pdf