rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o naborze w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

15.11.2018 09:14

Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu zamieścił na stronie Programu ogłoszenie o naborze w osi priorytetowej 3 Edukacja i kwalifikacje Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

PERSPEKTYWY ZWIĘKSZANIA POZIOMU ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM 


Program daje możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projektów współpracy polsko-czeskiej w zakresie wspólnych działań w obszarze kształcenia i podnoszenia kwalifikacji absolwentów, współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a instytucjami rynku pracy, jak również kształcenia językowego w ramach systemu oświaty.


Przykłady działań, które mogą zostać objęte wsparciem Programu to m.in.:


- wspólne kursy, zajęcia praktyczne, programy nauczania i inne formy wspólnego kształcenia,

- transgraniczna wymiana uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i pracowników pedagogicznych,

- działania systemowe takie jak opracowania studyjne, strategie, wymiana informacji i doświadczeń czy wzajemne uznawanie kwalifikacji,

- promowanie nowych oraz adaptacja istniejących ofert i programów, w tym rozwiązań pilotażowych, pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a instytucjami rynku pracy,

- staże i praktyki zawodowe,

- nauka języka partnera (czeskiego i polskiego).

Nabyte kompetencje i umiejętności w wyniku realizacji projektów mogą stanowić podstawę konkurencyjności absolwentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy w regionie pogranicza polsko-czeskiego.

 

Nabór skierowany jest przede wszystkim do władz publicznych, instytucji systemu oświaty, szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, stowarzyszeń, związków i organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego, organizacji pozarządowych.

 

Harmonogram naborów oraz pełna treść ogłoszeń o naborach dostępna jest do pobrania w zakładce OGŁOSZENIA O NABORACH WNIOSKÓW I ZATWIERDZONE PROJEKTY w tym miejscu.


Informacja o naborze i jego specyfice została również zamieszczona na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w tym miejscu.