rozmiar czcionki: A | A | A

Listy poparcia w czwartym naborze Programu Interreg Europa

08.05.2018 11:57

Zachęcamy do składania projektów w czwartym naborze wniosków Programu Interreg Europa w terminie 7 maja – 22 czerwca 2018 roku. Jednocześnie przypominamy o konieczności dołączenia do wniosku aplikacyjnego tzw. listu poparcia (Letter of Support).

Głównym celem Programu Interreg Europe jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, a w szczególnie programów celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia". Beneficjenci planujący uczestnictwo w konsorcjum partnerskim składającym projekt są zobligowani do wskazania określonego Instrumentu Polityki, którego będą dotyczyć realizowane działania. Partnerzy projektu wskazujący instrument polityki, za który nie odpowiadają, mają obowiązek opisania we wniosku aplikacyjnym w jaki sposób instytucja odpowiedzialna za dany instrument jest zaangażowana w tworzenie i realizację projektu jako jego interesariusz. Partner projektu jest również zobowiązany do pozyskania tzw. list poparcia (Letter of Support) od instytucji odpowiedzialnej za wskazany w projekcie instrument polityki oraz dołączenia go do wniosku aplikacyjnego.


Zatem jeśli wskazanym przez beneficjentów instrumentem jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020, Regionalna Strategia Innowacji lub inny dokument strategiczny utworzony na poziomie regionalnym, należy do wniosku aplikacyjnego dołączyć list poparcia podpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Jest to wymóg obowiązujący na poziomie całego Programu (Rozdział 5.2 Podręcznika Programu).


Proszę zwrócić uwagę, że podpisanie listu przez niewłaściwą instytucję lub niedostarczenie listu może wykluczyć partnera z udziału w projekcie, a nawet zdyskwalifikować cały projekt na etapie oceny formalnej wniosku aplikacyjnego.


W celu uzyskania podpisanego listu poparcia należy wypełniony formularz listu (dostępny razem z pakietem aplikacyjnym na stronie Programu Interreg Europa) wraz z informacjami o projekcie przekazać do Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w formie elektronicznej na adres: ewt@dolnyslask.pl.

UWAGA! Partner we wniosku powinien wpisać jeden instrument polityki. Ten sam instrument polityki powinien zostać wpisany do listu poparcia, jeśli jest on wymagany. Jeżeli tematyka projektu jest powiązana z regionalną strategią innowacji (RIS3), partner w punkcie B.2.1.1 Definition and Context wniosku powinien zaznaczyć odpowiednie pole. Jeżeli w ramach projektu zostaną wypracowane rozwiązania także dla innego dokumentu (instrumentu polityki), to bardzo ważne jest rozgraniczenie i opisanie, że będzie to na zasadzie dodatkowości. Partner powinien koncentrować się na jednym instrumencie polityki i dla niego planować zmiany. Także Plan Działania jest przygotowywany dla jednego instrumentu polityki, a nie dla dwóch lub więcej.


Zalecamy wcześniejszy kontakt z Urzędem już na etapie planowanych działań projektowych.


Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Programu: www.interregeurope.eu oraz na stronie: www.ewt.gov.pl.


Przydatne dokumenty do pobrania:
Wniosek do UMWD o podpisanie listu poparcia
Formularz listu poparcia (Letter of Support)


Osoby do kontaktu:
Ewa Król - tel.: 71 776 93 96, mail: e.krol@dolnyslask.pl
Julia Maszczak – tel.: 71 776 92 89, mail: julia.maszczak@dolnyslask.pl