rozmiar czcionki: A | A | A

Departament Zdrowia

Wydział Zdrowia

Dział Profilaktyki Uzależnień

Adres korespondencyjny:

50-413 Wrocław, ul. Walońska 3 - 5

Kontakt:

Kierownik Działu
Agnieszka Bendyk

tel. 71 770 42 97

Katarzyna Dzwonkowska
Anna Sak
Ewa Skaradzińska
Patrycja Laskowska-Fidan

tel. 71 770 42 94
tel. 71 770 42 98
tel. 71 770 43 32
tel. 71 770 43 32


Informacja dla przedsiębiorców starających się o wydanie zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem  tel. 071 770 42 98

Zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych od opioidów - informacje.

Zezwolenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych - informacje.

Wniosek do Marszałka Województwa na skup konopi włóknistych na terenie województwa dolnośląskiego.


ANDRZEJ TUREK

- EKSPERT WOJEWÓDZKI DO SPRAW INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

- PEŁNOMOCNIK ds. WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA www.wotuw.czarnybor.pl

Uchwała Zarządu Woj. Dolnośląskiego powołująca Eksperta Wojewódzkiego.

Zakres kompetencji Działu Profilaktyki Uzależnień

1.     Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2.     Opracowywanie i realizacja wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

3.     Współudział w organizowaniu całodobowych zakładów lecznictwa odwykowego oraz wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia i współuzależnienia.

4.     Udzielanie pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizującym zadania objęte wojewódzkim programem uzależnień oraz współdziałanie z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

5.     Określanie potrzeb w zakresie środków finansowych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień.

6.     Prowadzenie, w zakresie swoich kompetencji, działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na:

     a.     promocji zdrowego stylu życia,

     b.     tworzeniu placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,

     c.     wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

7.     Prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8.     Organizowanie konkursów na lokalne programy działań profilaktycznych, edukacyjnych i leczniczych dla instytucji, organizacji publicznych i  pozarządowych.

9.     Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań zleconych w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki uzależnień.

10.   Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18%.

11.  Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności zezwoleń na: prowadzenie leczenia substytucyjnego, prowadzenia skupu maku oraz skupu konopi włóknistej.

12.  Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie dolnośląskim.

Uchwałą Nr XXXII/1037/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017r. przyjęto do realizacji "Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2017-2020".

Załącznik: Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2017-2020