rozmiar czcionki: A | A | A

Poziedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD

14.04.2016 13:05

„Rola i znaczenie nowych rozwiązań ułatwiających młodym wejście/powrót na rynek pracy, w tym wdrażanych programów finansowanych z funduszy unijnych” oraz „Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie pomocne w kształceniu ustawicznym pracowników
i pracodawców. Stan kontraktacji, kryteria podziału środków oraz zaistniałe problemy we wdrażaniu KFS na Dolnym Śląsku” zdominowały posiedzenie Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego WRDS WD, które odbyło się 14 kwietnia 2016 r. pod przewodnictwem Krzysztofa Mojzycha z BCC, przewodniczącego Zespołu.
Oba zagadnienia przedstawiła Ewa Grzebieniak, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Temat dotyczący nowych rozwiązań ułatwiających wejście młodym na rynek pracy został zgłoszony pod obrady Zespołu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Jak wynika
z analiz prowadzonych przez Urząd, to właśnie w tej grupie wiekowej – do ukończenia 30 roku życia – jest najwięcej zarejestrowanych osób bezrobotnych. Dlatego też już od bieżącego roku w województwie dolnośląskim będą wprowadzane m.in. nowe instrumenty wsparcia finansowego pracodawców, którzy będą zatrudniać osoby do 30 roku życia.
Drugi temat dotyczył Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z którego środki są wykorzystywane na szkolenia dla pracowników. Sposób rozdziału tych środków, kryteria dostępu oraz oceny wniosków przez powiatowe urzędy pracy wzbudza wiele emocji wśród pracodawców, zwłaszcza że wniosków o dofinansowanie szkoleń wpływa znacznie więcej niż urzędy mogą zrealizować.
W trakcie dyskusji członkowie Zespołu wskazywali, iż konieczne jest ujednolicenie trybu przyjmowania wniosków, kryteriów, które muszą spełniać wnioskodawcy oraz ocen wniosków. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Dolnośląscy Pracodawcy przygotowali rekomendacje zmian w zasadach korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Podczas spotkania ustalono, że Zespół opracuje wspólne stanowisko w tej sprawie po konsultacjach ze środowiskiem pracodawców i organizacji związkowych biorąc pod uwagę także stanowisko DWUP. Nad kształtem tego dokumentu będzie pracować Prezydium Zespołu: Przewodniczący Krzysztof Mojzych, wiceprzewodniczący: Danuta Utrata, Ewa Grzebieniak i Jolanta Horyń oraz Marcelina Palonek, przedstawicielka Dolnośląskich Pracodawców w Zespole.