rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu doraźnego COVID

24.06.2020 14:51

Bieżąca informacja na temat realizacji Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego, perspektywa trwałości zatrudnienia z punktu widzenia organizacji związkowych, wyniki ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji 2011-2020 były tematami posiedzenia Zespołu doraźnego WRDS WD, które odbyło się w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 24 czerwca br. Spotkanie prowadził koordynator zespołu Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.

Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o., przedstawił najnowsze dane dotyczące realizacji DPG oraz sytuacji na dolnośląskim rynku pracy. Przekazał także informację w sprawie trudności związanych z realizacją pakietu turystycznego – nowego programu – konkursu na dotacje dla przedsiębiorców mikro i MŚP przeznaczonego na wsparcie firm branży turystycznej obejmującej hotelarstwo, prowadzenie pensjonatów i gastronomii. Na ten cel udało się przeznaczyć kwotę 60 mln PLN z działania 1.5 RPO WD. Jeden podmiot
w ramach tego projektu może otrzymać maksymalnie 169 mln zł w zależności od liczby zatrudnianych pracowników. Marek Ignor wyjaśnił także, iż w związku z ogromnym zainteresowaniem firm tą formą wsparcia, awarii uległ elektroniczny system naboru wniosków realizowany przez zewnętrzną firmę. Nabór w chwili obecnej został anulowany, a następny termin naboru zostanie podany w momencie, kiedy system będzie działał poprawnie. Naborem wniosków zajmuje się Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca.
Piotr Majchrzak i Sławomir Poświstak z Dolnośląskiej Solidarności oraz Michał Kucharski z OPZZ przedstawili sytuację dolnośląskiego rynku pracy z perspektywy organizacji związkowych. Wynika z niej m.in., iż w najgorszej sytuacji są obecnie firmy z branży motoryzacyjnej, które stosunkowo późno wznowiły działalność produkcyjną. Ten fakt ma wpływ także na firmy sektora MŚP – poddostawców dużych koncernów. Natomiast
w nie najgorszej sytuacji jest branża handlowa, gdzie sieci sklepów już zrezygnowały
z ograniczania czasu pracy pracowników oraz redukcji etatów. Przedstawiciele organizacji związkowych poinformowali także o skali zwolnień grupowych w dolnośląskich firmach. Ich szczyt, obecnie, przypadł na kwiecień w maju redukcje objęły mniejszą liczbę pracowników.
Justyna Przybylska z Forum Związków Zawodowych zwróciła uwagę, że, zdaniem FZZ, rządowa tarcza 4.0 w części obejmującej zapisy dotyczące pracowników jest bardzo niekorzystna i źle oceniania przez tę organizację związkową. Duże obawy budzą rozwiązania dotyczące sfery budżetowej związane z wprowadzoną łatwiejszą procedurą zwalniania pracowników i obniżania wynagrodzeń. Poinformowała także, że FZZ wystosowało pismo dotyczące nieprawidłowości w korzystaniu ze wsparcia rządowego dla firm z jednoczesnym przeznaczaniem środków finansowych firmy na inne cele. Jako przykład wskazała sektor bankowy, podkreślając, że może to dotyczyć różnych sektorów i należy przykładać szczególną staranność przy ocenie podmiotów domagających się pomocy. Justyna Przybylska przekazała członkom zespołu apel jednej z organizacji zrzeszonych w FZZ w tej sprawie.
Michał Frycz, kierownik Działu Innowacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD, przekazał sprawozdanie z wyników ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji 2011-2020. Dodał, że projekt dokumentu został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i będzie dostępny na stronach UMWD do konsultacji społecznych. Ponadto w zakładce Dolnośląska Strategia Innowacji znajdują się teksty dotyczące analizy poszczególnych gałęzi inteligentnych specjalizacji.
Marek Ignor przekazał informację, że wspólnie z przedstawicielami pracodawców: Bożeną Skibicką z BCC i Marcinem Kowalskim z Dolnośląskich Pracodawców prowadzone są prace nad kształtem kolejnego programu wsparcia dla dolnośląskich firm – wsparcia technologicznego.
Marek Woron poinformował o dalszych pracach nad projektem „Zielona Dolina” realizowanym wspólnie przez Uniwersytet Przyrodniczy i Samorząd Województwa.
Ustalono, że następne spotkanie Zespołu odbędzie w sierpniu br.   

     
 W posiedzeniu udział wzięli:


1.    Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Koordynator Zespołu
2.    Sławomir Poświstak, Szef Działu Eksperckiego ZR Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
3.    Michał Kucharski, Radca prawny ZWD OPZZ
4.    Magdalena Łubkowska, Dyrektor DIRz we Wrocławiu
5.    Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
6.    Henryk Szymański, reprezentujący Dolnośląskich Pracodawców
7.    Justyna Przybylska, Eksperta FZZ w zespole ds. prawa pracy
8.    Bożena Skibicka, Przewodnicząca Konwentu BCC
9.    Ryszard Sobański, Prezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
10.    Piotr Majchrzak, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
11.    Michał Frycz, kierownik Działu Innowacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD