rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium WRDS WD

07.06.2017 10:50

Podpisanie opinii stron społecznych i samorządowej w sprawie nowelizacji ustawy
o działalności leczniczej, dyskusja na temat harmonogramu prac nad nowelizacją Strategii Województwa i określenie wstępnych terminów konsultacji projektu dokumentu oraz coraz trudniejsza sytuacja opieki psychiatrycznej na Dolnym Śląsku były głównymi tematami posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego w dniu 7 czerwca br. Obrady prowadził Cezary Przybylski, Przewodniczący WRDS WD, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący wyjaśnił także, że zgłoszony przez partnerów temat spotkania Rady dotyczący nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z udziałem ministra Stanisława Szweda może zostać zrealizowany po wakacjach, gdyż w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace analityczne i konsultacyjne powyższego dokumentu. Podobnie sytuacja wygląda z nowelizacją Strategii Województwa Dolnośląskiego, której projekt może być przedłożony do konsultacji przez WRDS WD w listopadzie br., o czym poinformował zebranych Zbigniew Dynak, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWD. Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC zaproponował, by w spotkania konsultacyjnych uczestniczyli także przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych spoza WRDS WD, co w znaczny sposób może usprawnić proces konsultacji. Marcin Kowalski, wiceprezes Dolnośląskich Pracodawców zaproponował, by części projektu Strategii z obszarów gospodarczych czy rynku pracy mogły być przedstawione także podczas posiedzeń branżowych zespołów roboczych Rady. Ustalono także, że program „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” przyjęty przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w marcu br. zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu WRDS WD.
Przewodniczący Przybylski zgłosił także na posiedzenie WRDS WD temat stawek za leczenie psychiatryczne. Na Dolnym Śląsku wycena tych świadczeń jest najniższa w skali kraju, co spowodowało dramatyczną sytuację w placówkach psychiatrycznych województwa dolnośląskiego. Ustalono, że temat ten będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu Prezydium WRDS WD. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak dodał, że Ministerstwo Zdrowia planuje reformę lecznictwa psychiatrycznego, dlatego też warto zorganizować spotkanie z jego przedstawicielami.
Krzysztof Kisielewski, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, zaproponował powołanie Zespołu ds. bezpieczeństwa. Ustalono, że uzasadnienie tej propozycji w formie prezentacji zostanie rozesłane do członków Prezydium drogą mejlową.
Marcin Krzyżanowski, doradca Wojewody, poinformował zebranych o sytuacji w szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, gdzie partnerzy społeczni prowadzili misję dobrej woli. Strony nie doszły do porozumienia, sporządzono protokół rozbieżności, który nie został podpisany przez pracodawcę. Marszałek Przybylski zadeklarował, że zorganizuje indywidualne spotkanie w tej sprawie.
Marek Woron przedstawił opinię z posiedzenia Forum Partnerów Społecznych Dolnego Śląska dotyczącą stawek za usługi np. ochrony czy sprzątania, które proponują w procesie przetargowym instytucje publiczne. Przy tak zaniżonych propozycjach firmy nie są w stanie zgodnie z prawem realizować usługi. W tej sprawie ustalono, że po spotkaniu Zespołu ds. rozwoju regionalnego WRDS WD z Okręgowym Inspektorem Pracy zostaną przygotowane rekomendacje dla instytucji publicznych dotyczące ustalania stawek godzinowych za usługi, aby pracodawcy mogli je realizować zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto kanclerz Woron przedstawił sytuację związaną z działalnością inspektorów ZUS, którzy kwestionują zawieranie umów o dzieło i zlecenie na wykonywanie usług ochrony, żądając ich oskładkowania kilka lat wstecz. Takie działanie, zdaniem Marka Worona, doprowadzi do zniknięcia z rynku wiele uczciwie działających firm. Pracodawcy zaś w zgodzie z przepisami prawa będą ściągać część należności ZUS od pracowników, co może wywołać niepokoje społeczne. Ustalono, że Marek Woron sporządzi notatkę w tej sprawie i przekaże ją Wojewodzie Dolnośląskiemu.
Marcin Kowalski zaproponował także, aby na posiedzenie Prezydium zaprosić autorów ekspertyzy wykonanej na zlecenie WRDS WD, aby przedstawili oni jej główne założenia.
Ustalono, że najbliższe posiedzenie Prezydium WRDS WD odbędzie się 3 lipca br.