rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

28.06.2016 12:59

 

Decyzja o wypracowaniu wspólnego stanowiska dotyczącego funkcjonowania przedsiębiorstwa Stawy Milickie S.A. w kontekście projektu ustawy Prawo Wodne było jednym z ważniejszych tematów posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wojewódzkiego Dolnośląskiego, które odbyło się 28 czerwca 2016 r. Spotkanie prowadził Marek Woron, przewodniczący WRDS WD.

Problem został przedstawiony na wniosek Samorządu Województwa Dolnośląskiego, który jest właścicielem spółki, a dotyczy – wg projektu ustawy – drastycznych podwyżek opłat za pobór wody, co może zagrażać kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Sprawę przedstawili Piotr Uhle, dyrektor Gabinetu Marszałka oraz Piotr Połulich, prezes spółki Stawy Milickie S.A.
Ponadto członkowie Prezydium wysłuchali propozycji Dolnośląskich Pracodawców, których na spotkaniu reprezentował prezes Artur Mazurkiewicz, o sporządzenie ekspertyzy dotyczącej wzmacniania potencjału partnerów społecznych w odniesieniu do Kodeksu Partnerstwa przygotowanego przez Komisję Europejską. Dokument ten miałby być podstawą do starania się o pozyskanie środków unijnych na działania partnerów społecznych we współpracy z administracją. Obecni na spotkaniu – przy braku konsensusu w powyższej sprawie - zdecydowali, że temat ten zostanie ponownie omówiony na spotkaniu Koalicji Partnerów Społecznych Dolnego Śląska.
Bogusław Wytrykus reprezentujący Forum Związków Zawodowych przedstawił problem ograniczenia godzin funkcjonowania ambulatorium chirurgicznego  przy Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu. Po dyskusji członkowie Prezydium zdecydowali o wystąpieniu w tej sprawie do Wojewody Dolnośląskiego i jednocześnie Przewodniczącego Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD z prośbą o jej rozpatrzenie.
Kolejny temat dotyczył także projektu ustawy Prawo Wodne, a w szczególności projektu rozporządzenia nakładającego zbyt wysokie normy na poziom zasolenia wód odprowadzanych do rzek. Problem – na prośbę zarządu PCC Rokita w Brzegu Dolnym - przedstawił Kazimierz Kimso, Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Wnioskował o poparcie stanowiska branży chemicznej w tej sprawie. Członkowie Prezydium zdecydowali, że temat ten powinien być gruntownie przeanalizowany przez Zespół ds. rozwoju regionalnego.
Zagrożenie funkcjonowania zakładów LG zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych, a tym samym utraty miejsc pracy przez setki pracowników Dolnego Śląska zgłosił Kazimierz Kimso. Wnioskował o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami ministerstw: rozwoju regionalnego i rodziny, pracy i polityki społecznej oraz przedstawicieli firm na temat przyszłości ich zakładów w Polsce. Członkowie Prezydium zdecydowali, że takie spotkanie można zorganizować we wrześniu br., a jego przygotowaniem zajmą się przedstawiciele zespołów: ds. polityki regionalnej i rynku pracy WRDS WD.
Natomiast przygotowaniem rekomendacji dotyczących problemu zanieczyszczenia powietrza w gminach uzdrowiskowych zajmie się specjalnie powołany do rozpatrzenia tego tematu zespół doraźny. Kwestie dotyczące smogu były omawiane na poprzednim posiedzeniu Prezydium.
Na 20 lipca br. zaplanowano także posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego dotyczące obecnej sytuacji na rynku pracy Dolnego Śląska, gdzie zaczyna brakować pracowników. Spotkanie to ma zostać przygotowane przez przedstawicieli zespołów: ds. rozwoju regionalnego i ds. rynku pracy.
Kazimierz Kimso poinformował także zebranych, że sprawa dotycząca konfliktu na tle pracowniczym w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju została – po interwencji Przewodniczącego WRDS WD – załatwiona polubownie. W związku z tym uważa konflikt za zakończony. Zobowiązał się także, do zorganizowania w najbliższym czasie posiedzenia Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego na temat sytuacji w spółce Przewozy Regionalne Oddział Dolnośląski.
Ustalono także wstępnie termin następnego posiedzenia Prezydium WRDS WD na 18 lipca br.