rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie on-line Zespołu doraźnego WRDS WD

13.05.2020 12:28

Kolejne posiedzenie on-line Zespołu doraźnego ds. nadzwyczajnej sytuacji związanej ze stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, które prowadził Marek Woron, Koordynator Zespołu, poświęcone było głównie omówieniu funkcjonowania Dolnośląskiego Pakietu Gospodarczego oraz bieżącej sytuacji na rynku pracy.

Marek Woron poinformował zebranych o zatwierdzeniu przez Prezydium WRDS WD stanowiska w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych
o powierzchni do 1 ha, które razem ze stanowiskiem w sprawie wsparcia dolnośląskich firm
w zakresie cyfryzacji firm będzie procedowane na posiedzeniu Rady w dniu 14 maja.
W sprawie DPG Marek Ignor poinformował, że po 14 dniach funkcjonowania tego instrumentu zbierane są informacje z rynku i od indywidualnych osób w sprawie jego działania. Najistotniejsze jest zidentyfikowanie problemów z pozyskiwaniem wsparcia finansowego. Obecnie zarządzający DPG skoncentrowali się na produkcie pomocowym dla branży turystycznej i gastronomicznej, który powinien być w najbliższym czasie opracowany
i przedstawiony. W dalszej kolejności będzie rozpatrywany pakiet cyfryzacyjny.
Bartosz Kotecki przedstawił bieżącą informację dotyczącą dolnośląskiego rynku pracy. Wstępne dane z kwietnia wskazują, że liczba bezrobotnych wzrosła o 3600 osób, zmalała też liczba ofert pracy. W kwietniu spodziewany jest dalszy wzrost bezrobocia i zwiększona liczba osób, które stracą pracę w związku ze zwolnieniami grupowymi. DWUP dysponuje także kwotą 130 mln zł na dofinansowanie składek ZUS dla przedsiębiorców. Zainteresowanie tym instrumentem wsparcia jest bardzo duże.
W trakcie spotkania poruszono też kwestię realizowania wniosków o wsparcie przez powiatowe urzędy pracy. Efektywność pracy w tym zakresie jest różna dla poszczególnych urzędów.

Ustalono:
1.    Partnerzy społeczni na podstawie informacji ze swoich środowisk będą dokonywać zbiorczej comiesięcznej analizy dotyczącej funkcjonowania DPG i ew. proponować zmiany lub modyfikacje, tak aby program najefektywniej wspierał dolnośląski biznes, warto także próbować porównywać pakiety gospodarcze realizowane w innych regionach kraju i wykorzystywać pomysły dostosowując je do specyfiki naszego województwa.
2.    Propozycja wystąpienia z apelem o wsparcie dla firm będącym w procesie restrukturyzacji, a które ocenione wg obecnych kryteriów, nie kwalifikują się do wsparcia finansowego, z tym związana jest propozycja modyfikacji liczenia potencjału rozwojowego firm.
3.    Postulat uproszczenia kwestii zabezpieczeń pożyczek oferowanych w ramach DPG.
4.    Postulat uelastycznienia kryteriów dochodowych firm ubiegających się o wsparcie (niektóre firmy działają okresowo, dochody bywają nierówne w cyklach miesięcznych). Tu stosowane są bardziej elastyczne rozwiązania na poziomie regionalnych – potrzeba petycji do rządu o możliwości wykorzystania tych rozwiązań w skali kraju.
5.    Postulat analizowania funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, nawet stworzenie rankingu ich działalności w odniesieniu do liczny rozpatrywanych wniosków
o wsparcie finansowe, liczby odrzucanych oraz przyznawanych kwot wsparcia. Postulat publikowania tych danych na stronach DWUP.
6.    Wniosek o temat na następne spotkanie: w jaki sposób w przyszłości znaleźć nowe źródło wzrostu dla regionu, nowe pomysły biznesowe budujące ofertę Dolnego Śląska.
7.    Przeniesienie tematu dotyczącego identyfikacji lokalnych potencjałów służących rozwojowi regionu.


W spotkaniu udział wzięli:

1.    Artur Mazurkiewicz, Przewodniczący WRDS WD, Koordynator Zespołu, (DP)
2.    Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Koordynator Zespołu
3.    Sławomir Poświstak, Szef Działu Eksperckiego ZR Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
4.    Michał Kucharski, Radca prawny ZWD OPZZ
5.    Magdalena Łubkowska, Dyrektor DIRz we Wrocławiu
6.    Marek Ignor, Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
7.    Henryk Szymański, reprezentujący Dolnośląskich Pracodawców
8.    Michał Tekliński, reprezentujący Pracodawców i Przedsiębiorców
9.    Maciej Sygit, Prezes Sygma Sp. z o.o., ZIG – Pracodawcy i Przedsiębiorcy
10.    Wojciech Partyka, Dyrektor Biura Wojewody Dolnośląskiego
11.    Kamil Woźniak, Pełnomocnik Wojewody ds. Dolnośląskiego ds. polityk publicznych i rozwoju regionalnego
12.    Andrzej Otręba, Wiceprzewodniczący WRDS WD, Przewodniczący ZW OPZZ
13.    Bartosz Kotecki, Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy