rozmiar czcionki: A | A | A

Posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD on-line

28.05.2020 10:50

Informacja na temat bieżącej sytuacji epidemiologicznej na Dolnym Śląsku oraz propozycje planu pracy i tematyki następnych posiedzeń były głównymi tematami obrad Zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej WRDS WD. Spotkanie prowadził nowy przewodniczący Zespołu: Marek Moszczyński reprezentujący w Radzie BCC.

Marek Moszczyński zaproponował zebranym propozycje tematów, którymi będzie zajmował się Zespół: - sytuacja finansowa szpitali należących do Województwa Dolnośląskiego, szpitali psychiatrycznych, powiatowych, finansowanie świadczeń zdrowotnych, wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia. Zaproponował także przedstawianie na każdym spotkaniu informacji dotyczącej bieżącej sytuacji epidemiologicznej na Dolnym Śląsku w związku
z pandemią COVID-19.
Iwona Drelichowska-Stopa, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej DUW przedstawiła zebranym bieżące dane na temat sytuacji epidemiologicznej, ognisk zakażeń na Dolnym Śląsku, planów uwalniania łóżek w szpitalach dla pacjentów wymagających innego leczenia,
a także zabezpieczeń szpitali jednoimiennych i oddziałów w szpitalach dwuimiennych (przeznaczonych dla pacjentów zakażonych COVID-19 wymagających hospitalizacji)
w miejsca dla zakażonych. Z tych danych wynika, że obecnie łóżek finansowanych przez NFZ,
a przeznczonych dla pacjentów zakażonych jest kilkakrotnie więcej niż wykorzystywanych na chwilę obecną. To daje pewną rezerwę na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej. Dyrektor Drelichowska-Stopa przedstawiła także informację o liczbie wyznaczonych miejsc dla pacjentów kardiologicznych, neurologicznych, okulistycznych, ginekologicznych
i otolaryngologicznych z zakażeniem COVID-19. Powiedziała jednak, że tych przypadków jest niewiele.  Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego poinformował, że poziom wypełnienia szpitali jedno i dwuimiennych nie zmienia się od początku maja, kiedy zostały zniesione pierwsze ograniczenia związane z pandemią. Sytuacja się komplikuje jedynie wtedy, gdy powstają nowe ogniska epidemii, np. w dps-ach.
Ewa Jakimowicz, NSZZ „Solidarność” wniosła o przedstawienie informacji o sposobie rozliczania szpitali przez NFZ za utrzymywanie łóżek w gotowości do przyjmowania pacjentów. Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu zostanie zaproszony dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który tę informację przedstawi.
Marcin Krzyżanowski na wniosek przewodniczącego Moszczyńskiego zobowiązał się przedstawić sytuację finansową jednostek ochrony zdrowia podlegających Samorządowi Województwa w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.
Leszek Grodziński, Konfederacja Lewiatan, poruszył problem wysokim cen kamer termowizyjnych do badania temperatury pacjentów, którzy korzystają z usług POZ. Prosił
o rozważenie tego tematu na następnym posiedzeniu Zespołu. 
Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się 19 czerwca o godz. 11.00.   
W posiedzeniu udział wzięli:
1.    Marek Moszczyński, przewodniczący Zespołu, BCC
2.    Marcin Krzyżanowski, wiceprzewodniczący Zespołu, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
3.    Małgorzata Nakraszewicz, wiceprzewodnicząca Zespołu, Pracodawcy Zdrowia, Konfederacja Lewiatan
4.    Iwona Drelichowska-Stopa, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
5.    Zuzanna Jakimowicz, Zastępca Przewodniczącej Międzyregionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność
6.    Krzysztof Tenerowicz, Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w NFZ O. Wrocław, członek Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia
7.    Leszek Grodziński, Konfederacja Lewiatan, Prezes Zarządu NZOZ Przychodnia-Piaskowa Góra Sp. z o.o. Wałbrzych
8.    Waldemar Pliński, Z-ca dyrektora Departamentu Zdrowia UMWD