rozmiar czcionki: A | A | A

Marszałek Przybylski – stawiamy na inwestycje!

18.12.2017 15:26 15:26

1,332 mln zł to kwota wydatków zaplanowanych w budżecie województwa na 2018 rok. Dochody Dolnego Śląska w przyszłym roku będą wyższe niż w poprzednim o 11 mln złotych. Projekt budżetu, który zostanie przedłożony radnym na czwartkowej sesji sejmiku, zakłada zdecydowane zwiększenie wydatków na inwestycje m.in. na transport, ochronę zdrowia, kulturę, edukację i ochronę środowiska.

Propozycję budżetu podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawił Marszałek Cezary Przybylski wraz z całym Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz Skarbnikiem Województwa.

Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć aż 703,5 mln złotych. To niemal 110 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku. Na ochronę zdrowia  65 mln zł, czyli o blisko 23 mln więcej, a na edukację i naukę 98 mln zł, czyli  2,7 mln więcej w porównaniu z 2017 r. 

- Budżet na przyszły rok to przede wszystkim wzrost wydatków na transport i ochronę zdrowia. Jestem przekonany, że przedstawiony projekt pozwoli na utrzymanie dynamicznego rozwoju Dolnego Śląska i będzie odpowiadał na najpilniejsze potrzeby mieszkańców regionu – mówi Marszałek Cezary Przybylski.

- W lipcu tego roku zmieniła się ustawa regulująca zadania związane z gospodarką wodną. Od przyszłego roku takimi tematami jak modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego czy ochrona przeciwpowodziowa nie będą się już zajmować marszałkowie a nowa instytucja – Wody Polskie - wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Transport


Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć aż 703,5 mln złotych. To niemal 110 mln złotych więcej niż w ubiegłym roku. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych w tym obszarze będą między innymi modernizacje dróg wojewódzkich, kontynuacja budowy obwodnic dolnośląskich miast, dotowanie stale rozwijających się przewozów pasażerskich. Zwłaszcza te ostatnie są niezwykle istotne w obliczu konsekwentnego rozwijania oferty kolejowej w naszym regionie. Dolny Śląsk notuje najszybszy wzrost liczby pasażerów kolei w skali całego kraju. W ciągu 3 ostatnich lat liczba pasażerów korzystających z kolei podwoiła się i w 2017 roku przekroczy 22 mln.

Wrocławska Kolej Aglomeracyjna to dziś niemal 400  połączeń kolejowych każdego dnia. Dodatkowo nowoczesny, niskopodłogowy i ekologiczny tabor oraz rewitalizowane linie kolejowe i zagęszczanie siatki połączeń. To wszystko sprawia, że kolej aglomeracyjna nie jest już jedynie planem, ale realną alternatywą komunikacyjną dla mieszkańców regionu – mówi Jerzy Michalak, członek zarządu województwa.

Ochrona zdrowia

Ważnym zadaniem samorządu województwa jest ochrona zdrowia. Środki przeznaczane na leczenie Dolnoślązaków w „marszałkowskich” szpitalach to ok. 1,5 miliarda złotych. To pieniądze, które formalnie nie są zapisane w budżecie województwa, ponieważ wynikają z kontraktów podpisywanych z NFZ. Niezależnie od tego zarząd województwa zaplanował w przyszłorocznym budżecie kilka inwestycji w obszarze ochrony zdrowia.

5 mln złotych przeznaczono na budowę Dolnośląskiego Ośrodka Medycyny Innowacyjnej DOMI realizowana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Kolejnych 5 milionów pochłoną inwestycje zwiększające dostęp do świadczeń onkologicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy oraz Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Ten pierwszy zyska zmodernizowany blok operacyjny, pracownię endoskopową oraz nowy sprzęt, a ten drugi nowy szpitalny oddział onkologiczny. Ponad 2 miliony złotych pochłonie również wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego.

Rolnictwo i ochrona środowiska

Na skutek zmian legislacyjnych w tym zakresie budżet Dolnego Śląska będzie uboższy od tegorocznego o ponad 200 mln złotych. W 2018 roku, w związku z wejściem w życie zmian kompetencji realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w budżecie Województwa Dolnośląskiego nie zostały ujęte dochody i wydatki związane z gospodarką wodną, w tym w szczególności projekt „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”. Dotychczasowe kompetencje marszałków województw w tym zakresie przejmie Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

- Pomimo odebrania kompetencji samorząd województwa dolnośląskiego będzie w przyszłym roku dysponował kwotą 62,5 mln zł na odnowę wsi i rozwój obszarów wiejskich a także ochronę rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych - mówi wicemarszałek Ewa Mańkowska.

Integracja społeczna

Na integrację społeczną przeznaczono 57,4 mln zł czyli niemal 5 mln zł więcej niż rok wcześniej. Ponad 2 mln z tej kwoty przewidziano na pomoc społeczną, czyli m.in. organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Od stycznia 2018 roku zadania związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi przejmie Wojewoda Dolnośląski.

Pieniądze będące w dyspozycji Urzędu Pracy pomogą w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz wsparciu integracji zawodowej i rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego. Dolny Śląsk pozostanie również jednym z liderów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Na ten cel, oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi, przeznaczono w przyszłym roku ponad 1,6 mln złotych.

Kultura i zabytki


W budżecie województwa na działalność kulturalną przewidziano 94,9 mln złotych, czyli 1,3 mln złotych więcej w porównaniu do ubiegłego roku. - Aż 78 mln przeznaczonych zostanie na działalność 17 instytucji kultury prowadzonych i współprowadzonych przez Samorząd Województwa - mówi Tadeusz Samborski, członek zarządu województwa.

Pieniądze na remonty i modernizacje mają trafić m.in. do Muzeum Narodowego (2,7 mln złotych), Opery Wrocławskiej (2,2 mln złotych), Filharmonii Sudeckiej (1,9 mln złotych) czy muzeum karkonoskiego w Jeleniej Górze (1 mln złotych). Na ochronę zabytków w przyszłym roku, podobnie jak teraz, zarezerwowano 5mln złotych.

Edukacja i nauka


Na edukację i naukę wydamy w przyszłym roku 98 milionów złotych, tj. o 2,6 mln więcej niż w tym roku.

Ponad 9,7 mln z tej kwoty to inwestycje w infrastrukturę oświatową, m.in.: modernizacja i wyposażenie Bożkowskiego Centrum Umiejętności, a także stworzenie nowoczesnego zaplecza kształcenia w obszarze turystyczno – gastronomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.  Blisko 27,3 mln przeznaczone zostanie na realizację zadań i projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych mających na celu upowszechnianie i rozwój edukacji i nauki w regionie, w tym realizację projektu „Zawodowy Dolny Śląsk”, który ma umożliwić podnoszenie kompetencji i wspieranie uczniów poprzez organizację praktyk zawodowych i specjalistycznych kursów czy projektu „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” realizowanego przez Województwo Dolnośląskie w partnerstwie z 8 powiatami, jego celem jest nabycie przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych umiejętności społecznych i zawodowych, które pozwolą im na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce.

Sport i turystyka


Na projektu sportowe i turystyczne zarząd województwa zapisał w projekcie budżetu 33 miliony złotych. W porównaniu z ubiegłorocznym budżetem to wzrost o 10 mln złotych. Blisko 3,7 mln złotych przeznaczono na kontynuację programu budowy basenów „Dolnośląski Delfinek” w 4 nowych lokalizacjach (Jelenia Góra, Szczawno Zdrój, Kąty Wrocławskie, Żmigród). Kontynuowana będzie również budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec.

- Ponad 10 mln złotych zarząd województwa przewidział na upowszechnianie i rozwój sportu. To pieniądze, które mają wspierać programy stypendialne dla dolnośląskich sportowców i umożliwią szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Samorząd nadal zamierza realizować cały pakiet programów sportowych, takich jak Sprawny Dolnoślązaczek, Umiem Pływać oraz poprawę bazy sportowej w regionie - mówi Iwona Krawczyk, wicemarszałek województwa.

W planach jest również kontynuacja programu „Aktywny Dolny Śląsk” ze zwiększonym budżetem sięgającym 1 mln złotych. Od przyszłego roku będzie on również obejmował projekty z zakresu kultury.

Jedną z największych inwestycji będzie z pewnością budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej, które powstanie w ciągu najbliższych 2 lat. Wiosną 2018 roku, na teren budowy wejdzie Generalny Wykonawca, który zrealizuje jeden z najnowocześniejszych w Polsce i tej części Europy ośrodków biathlonu i narciarstwa biegowego pozwalający na rozgrywanie zawodów najwyższej rangi, jednocześnie udostępniając nowe funkcje dla sportowców amatorów.

Budżet Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku, będzie budżetem mocno inwestycyjnym!