rozmiar czcionki: A | A | A

Program Rozwoju pn.: „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”

Program rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” został opracowany na podstawie przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rola lidera tych prac została powierzona przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu na mocy porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. Prace nad projektem Programu były realizowane w formule wszechstronnego partnerstwa angażującego środowisko naukowe, samorządowe i gospodarcze.

W rezultacie intensywnych prac nad wymienionym projektem Program został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego 3945/V/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.

Program stanowi innowacyjne rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem zasobów materialnych i niematerialnych w celu doskonalenia jakości życia społeczeństwa w regionie. Obejmuje on następujące zagadnienia:

•    wykorzystanie walorów środowiskowych i naturalnych surowców Dolnego Śląska w produkcji żywności nowej generacji;

•    rozwój produkcji żywności nowej generacji, w tym żywności funkcjonalnej o znaczeniu profilaktycznym wobec chorób cywilizacyjnych oraz żywności tradycyjnej, ekologicznej itp.;

•    rozwój nowych metod (innowacyjnych technologii) pozwalających pozyskać
i przetworzyć naturalne źródła surowców rolnych i biotechnologicznych w produkty żywnościowe prozdrowotne;

•    stworzenie wyspecjalizowanych usług uzdrowiskowo-sanatoryjnych służących rewitalizacji zdrowia i odnowie biologicznej na rzecz jakości życia;

•    odbudowanie i rozwój drobnej przedsiębiorczości (w tym spółdzielczej/cechowej) z uwzględnieniem wytwarzania produktów regionalnych i tradycyjnych;

•    ożywienie gospodarcze i stworzenie nowych miejsc pracy;

•    edukacja popularyzująca zachowania prozdrowotne (m.in. dotyczące żywienia), podkreślające walory rodzimych surowców i produktów naturalnego pochodzenia z uwzględnieniem efektów prozdrowotnych;

•    postęp w obszarze nauki i badań nad żywnością nowej generacji służący zdrowiu społeczeństwa, profilaktyce zdrowotnej i poprawie jakości życia.

Z tekstem Programu można zapoznać się tutaj