rozmiar czcionki: A | A | A

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 10 maja 2016 roku obowiązuje uproszczony wzór oferty i uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawowe informacje:


1.Oferta realizacji zadania publicznego oraz sprawozdanie z realizacji zadania publicznego ma skrócony i uproszczony formularz.
2.Oferent zarejestrowany w KRS-ie nie ma obowiązku przedkładać kopii wyciągu z KRS-u. Obowiązek załączenia kopii aktualnego wyciągu z rejestru lub innej ewidencji zostaje zachowany w przypadku stowarzyszeń, klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń wpisanych do ewidencji prowadzonych przez starostów powiatów.
3.Nie ulegają zmianie podstawowe warunki dotyczące składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a, określone w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzn. wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać sumy 10 000,00 zł oraz termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni
4.Do ofert złożonych przed dniem 10 maja 2016 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ponadto informujemy, że Uchwała nr 4760/IV/13 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 września 2013 r. – określająca sposób postępowania z ofertami złożonymi w trybie pozakonkursowym (art. 19a) obowiązująca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego pozostaje bez zmian, tj.:

1.Zarząd Województwa Dolnośląskiego w każdym roku budżetowym określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w podziale na poszczególne wydziały i departamenty (przyznające dotacje na realizacje zadań publicznych).  

2.Informacje o wysokości planowanych i dostępnych środków finansowych, a także zmianach ich wysokości publikowane są na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

3.Oferty złożone w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego uważane będą za oferty niespełniające kryteriów formalnych.

4.Rozpatrywanie celowości realizacji zadania możliwe będzie jedynie w przypadku ofert spełniających kryteria formalne. Oferty takie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do UMWD, zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej UMWD, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu marszałkowskiego oraz na stronie internetowej właściwego merytorycznie wydziału.  Wszystkie zainteresowane podmioty w ciągu 7 dni od dnia publikacji oferty mogą zgłaszać do niej swoje uwagi.

W przypadku uznania przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego celowości realizacji zadania publicznego oferent może zostać wezwany do uzupełnienia informacji, aktualizacji kosztorysu lub harmonogramu  w celu sporządzenia umowy, zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wzory nowych dokumentów obowiązujących od 10 maja 2016 roku znajdują się poniżej:

1. Wzór oferty

2. Wzór sprawozdania