rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

11.04.2019 10:18

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z  późn zm.) na realizację zadania publicznego pn. „VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu”.

W dniu 3 kwietnia 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wpłynęła oferta złożona przez Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży pn. „VII Wrocławski Marsz Golgoty Wschodu”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Departamentu Marszałka oraz na stronie internetowej www.mlody.dolnyslask.pl  

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie, każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Sekretariacie Departamentu Marszałka, drogą elektroniczną na adres mailowy: rafal.pilch@umwd.pl  oraz listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Marszałka

50-411 Wrocław, ul. Mazowiecka 17, pok. nr 1008

do dnia 18 kwietnia 2019 r. (siedem dni od publikacji tego ogłoszenia włącznie/liczy się data wpływu do urzędu).

OFERTA