rozmiar czcionki: A | A | A

Ogłoszenie konkursowe na zadanie związane z aktywizacją młodzieży

10.02.2014 14:41

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska” na podstawie uchwały nr 5272/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lutego  2014 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Zadanie  I) inicjatywy lokalne o charakterze edukacyjnym.
Szczególnie wspierane będą:
a)inicjatywy mające na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży,
b)działania w celu zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży,
c)przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym przy wykorzystaniu metodyki edukacji pozaformalnej,
d)działania aktywizujące grupy rówieśnicze do pracy na rzecz społeczności lokalnych,
e)inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów w skali lokalnej przez grupy młodzieżowe,
f)przedsięwzięcia edukacyjne realizowane w środowiskach studenckich,
g)inicjatywy mające na celu rozwój postaw kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodzieży, w szczególności na obszarach wiejskich (np. w formie zajęć pozalekcyjnych, programów dla młodzieży, wzbudzanie większej otwartości na pojawiające się szanse w otoczeniu),
h)działania mające na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej.

Zadanie  II) Działanie  mające na celu wzmocnienie postaw pro-obywatelskich wśród młodzieży w wieku 13-30 z terenu Dolnego Śląska.
Szczególnie wspierane będą:
a)aktywizacja młodzieży z terenu Dolnego Śląska do działań na rzecz społeczności lokalnej,
b)zapobieganie postawom opartym na bierności.
c)wzmacnianie postaw wolontariackich.
d)promocja edukacji pozaformalnej oraz kształcenia się przez całe życie,
e)upowszechnianie młodzieżowej współpracy na poziomie międzynarodowym,
f)kształcenie liderów przemian społecznych,
g)wzmacnianie tożsamości lokalnej oraz  patriotyzmu, w tym patriotyzmu lokalnego,
h)upowszechnianie wiedzy o regionie i jego specyfice,
i)promocja wśród młodzieży wykorzystania narzędzi demokracji przedstawicielskiej.
j)zapobieganie wykluczeniu młodzieży z terenów wiejskich,
k)edukacja w  sferze zrównoważonego rozwoju rozumianego jako globalny wymiar obywatelstwa,
l)inicjatywy mające na celu zapobieganiu rasizmowi i ksenofobii.

Zadanie  III) Wsparcie dla funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
Szczególnie wspierane będą:
a)inicjatywy mające na celu podniesienia wiedzy i kompetencji członków, wolontariuszy i pracowników dolnośląskich organizacji pozarządowych w zakresie edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży,
b)działania promujące tworzenie i działanie lokalnych lub ponadregionalnych sieci i porozumień organizacji pozarządowych promujących postawy obywatelskie wśród młodzieży,
c)podnoszenie kompetencji członków organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania organizacjami oraz pozyskiwaniu środków na działania pro obywatelskie, 
d)promocja zaangażowania młodych ludzi w działalność organizacji pozarządowych,
e)promocja przyjmowania standardów działania wśród organizacji pozarządowych,
f)promocja młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska,
g)wspieranie działalności wydawniczej organizacji w  zakresie zadań określonych w konkursie.


Uchwała i ogłoszenie konkursowe

Oświadczenie