rozmiar czcionki: A | A | A

Zasady rozliczania dofinansowania

JAK WYDATKOWAĆ DOTACJĘ, ABY NIE MIEĆ PROBLEMU Z JEJ ROZLICZENIEM?

(Poniższe wskazówki nie zwalniają Beneficjenta dotacji ze szczegółowego zapoznania się z warunkami umowy dotacyjnej)

1. Celowe i terminowe (tj. zgodne z umową) wykorzystanie dotacji jest warunkiem jej rozliczenia.

2. W ramach dotacji finansowane są wydatki powstałe po podjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały w sprawie udzielenia dotacji.

3. Podstawą wydatkowania dotacji jest faktura lub rachunek do umowy.

4. Beneficjent zobowiązany jest do wydatkowania dotacji w formie przelewu, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w umowie, pod rygorem zwrotu dotacji.

5. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dofinansowania na warunkach określonych w umowie, w tym w szczególności do przedłożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania, zawierającego informacje na temat:
a) stopnia, w jakim zadanie zostało zrealizowane w stosunku do umowy,
b) szczegółowego zakresu prac konserwatorskich lub robót budowlanych,
c) poniesionych kosztów finansowych oraz źródeł finansowania, znajdujących odzwierciedlenie w tabelach kosztorysowych i zestawieniu dokumentów księgowych.

6. Do sprawozdania dołącza się kopie dokumentów potwierdzających wykonanie zadania, zgodnie z częścią merytoryczną oraz finansową sprawozdania końcowego, m.in. takich jak: protokół odbioru konserwatorskiego, kopie faktur/rachunków dokumentujących poniesione wydatki oraz dowody przelewów na rachunek bankowy dostawców towarów i usług wskazanych w dokumentach księgowych (na wezwanie Województwa Dolnośląskiego).

7. Oryginały faktur (rachunków) należy opatrzyć opisem zawierającym pełną nazwę zadania, numer umowy z Województwem, informację na temat wysokości poszczególnych źródeł opłacenia faktury (rachunku) oraz informację nt. przeznaczenia dotacji (wg pozycji w kosztorysie ze względu na rodzaj kosztów - zał. nr 2 do umowy). Pod powyższymi informacjami powinna podpisać się osoba upoważniona do tych czynności. W przypadku faktur (rachunków) opłaconych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, powinna znaleźć się na nich klauzula: "Opłacono w kwocie .............. z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr.........".

8. Do sprawozdania dołącza się fotografie obiektu po zrealizowaniu prac konserwatorskich lub remontowych, jak również fotografię tablicy promocyjnej umieszczonej na obiekcie lub w jego obrębie.

9. Sprawozdanie należy dostarczyć do Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia określonego w umowie jako termin zakończenia zadania (decyduje data stempla pocztowego).